Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny

2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
2.1. Kolektory kanalizacji grawitacyjnej.
Zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych – typ ciężki o średnicy 0,25m, łączonych na uszczelki gumowe.
Długość projektowanych rurociągów wynosi:
- kolektor K1 - ul. ul. Jarmarczna - Leśna - L1 = 215,0mb.+ 90,0 mb = 305,0 mb.
- kolektor K2 - ul. Malinowa - L2 = 350,0 mb.
- kolektor K3 - ul. Olchowa - L3 = 235,0 mb.
Kolektor kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z ulicy Jarmarcznej został przedłużony o odcinek kanału ułożony w ulicy Leśnej z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej. Powyższe rozwiązanie zostało podyktowane koniecznością utrzymania spadków rurociągu grawitacyjnego.

Łączna długość projektowanych rurociągów wynosi: L = 890,0 mb.

2.2.Studnie kanalizacyjne.
Na projektowanych kolektorach kanalizacyjnych przewidziano wykonanie typowych zbiorczych studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie projektowanych przykanalików obiektowych.
Zaprojektowano studnie typu PRO 800 - wykonane z polipropylenu /PP-b/ - przeznaczone do bezciśnieniowego transportu ścieków.
Polipropylen PP-b - jest to tworzywo o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej.
Standardową konstrukcję studni kanalizacyjnej PRO 800 stanowią:
- komora - trzon studni: modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy DN/ID 800mm.;
- nasada redukcyjna 800/630 z otworem włazowym o średnicy wewnętrznej 630 mm.;
- zwieńczenie studni - stożek żelbetowy z włazem kanałowym lub pierścień odciążający żelbetowy z płytą nadstudzienną żelbetową oraz włazem kanałowym. Płyta żelbetowa ze zwieńczeniem żeliwnym powinna być oddzielona od wierzchu studni szczeliną konstrukcyjną o szerokości 5 cm.
Zaprojektowano studnie o następujących głębokości H = 1,06 m.ppt. - 3,63m.ppt. Łączna liczba zaprojektowanych studni rewizyjnych - 38 szt. w tym:
- kolektor K1 - ul. Jarmarczna - Leśna -13 szt.
- kolektor K2 - ul. Malinowa -15 szt.
- kolektor K3 - ul. Olchowa - 10 szt.
2.3. Przykanaliki obiektowe.
Zostały zaprojektowane dla wszystkich działek zlokalizowanych w ciągach ulic objętych zamówieniem. Projekt obejmuje ułożenie rurociągów od studni rewizyjnych do granicy poszczególnych działek.
Przewidziano wykonanie 65 szt. przykanalików o łącznej długości L = 376 mb. w tym:
- kolektor K1 - ul. Jarmarczna - Leśna: 18 szt.; L1 = 97,0 mb.
- kolektor K2 - ul. Malinowa - 28 szt.; L2 = 168,0 mb.
- kolektor K3 - ul. Olchowa -19 szt.; L3 = 111,0 mb.
Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV, typ ciężki, o średnicy 0,15 m., kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Rurociągi należy układać zachowując minimalny spadek 1% i minimalne zagłębienie 1,2 m.p.p.t.
W przypadku konieczności wypłycenia rurociągu związanej z posadowieniem istniejących urządzeń obiektowych - należy bezwzględnie wykonać warstwę ocieplającą z żużla wielkopiecowego, styropianu granulowanego lub keramzytu o grubości min. 30 cm.
2.4. Roboty ziemne. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać ustaleń obowiązujących norm oraz warunków bhp. Roboty ziemne związane z układaniem urządzeń kanalizacyjnych będą prowadzone w następujący sposób: mechanicznie - 50%; ręcznie - 50 %. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wytyczoną oś wykopu oraz wyznaczyć jego obrys. Ziemię z wykopów należy wywozić. Rurociągi należy układać na podsypce wyrównawczej z piasku o grubości 30 cm, równomiernie zagęszczonej i uformowanej na kąt 90 stopni. W ramach posadowienia - rury należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę ochronną należy równomiernie zagęścić. Stopień zagęszczenia obsypki kanału grawitacyjnego na całej jego długości - 95%. Obsypka stanowi pierwszą fazę zasypywania kolektora. Całość zasypki należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu, należy bezzwłocznie powiadomić właściciela urządzeń. Istniejące kable elektroenergetyczne w miejscach kolizji z wykonywanymi urządzeniami kanalizacyjnymi należy bezwzględnie zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną. Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie zapoznać się z warunkami zawartymi w załączonych uzgodnieniach dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót ziemnych uwarunkowane jest wytyczeniem trasy kolektora przez służby geodezyjne.

2.5. Warunki grutowo-wodne.
Inwestor nie dysponuje badaniami gruntowymi.
W przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów na poszczególnych odcinkach należy te prace wykonywać przez odpompowywanie wody z wykopu przy użyciu pompy elektrycznej lub spalinowej.
W celu rozliczenia kosztu odwadniania wykopów, należy prowadzić dziennik czasu pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowania potwierdzany będzie przez przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru.
2.6. Roboty instalacyjno-montażowe. Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.ll Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz uwzględniając wytyczne n.p. producenta stosowanych materiałów. Do montażu rurociągów można przystąpić po dokładnym, ręcznym wyrównaniu podłoża, usunięciu kamieni i wyprofilowaniu gruntu na kąt 90 stopni. Wykonane odcinki kanału należy poddać próbie na szczelność. Przewody z PCV - nie wymagają powłok ochronnych. Studnie rewizyjne należy montować w gotowym wykopie na zagęszczonej podsypce z piasku i podkładzie z chudego betonu o grubości 10 cm.
2.7. Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia robót winien bezwzględnie powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczęcia robót i wystąpić o wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych. W obrębie istniejącego uzbrojeni podziemnego terenu - szczególnie kabli elektroenergetycznych - roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, ręcznie. Urządzenia uszkodzone podczas prowadzenia robót należy bezwzględnie doprowadzić do stanu sprawności eksploatacyjnej - kosztem i staraniem Wykonawcy robót. Wykonawstwo robót nie może naruszać praw osób trzecich. Wykopy pod rurociągi należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Całość wykonanych urządzeń kanalizacyjnych należy bezwzględnie zinwentaryzować geodezyjnie. Urządzenia kanalizacyjne winny być wykonywane przez uprawnionych monterów - zakład koncesjonowany. Podczas prowadzenia robót należy ściśle przestrzegać przepisy BHP i p.poż - obowiązujące w dniu wykonywania robót. Wykonawca robót po ich zakończeniu winien bezwzględnie przywrócić nawierzchnię ulic do stanu pierwotnego.
2.8. Zasięg obszaru oddziaływania obiektów. Obszar oddziaływania urządzeń kanalizacyjnych mieści się w całości na działkach, na których urządzenia zostały zaprojektowane. Budowa rurociągów kanalizacyjnych nie spowoduje negatywnych przeobrażeń terenu i krajobrazu, nie wpłynie na zmianę warunków przyrodniczych ani nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.
Zamówienie poniżej 5.350.000 EURO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 14
Osięciny 88-220
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Osięciny
Wojska Polskiego 14
Osięciny 88-220
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się