Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem

» Opis zapytania

3.1 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem na terenie Gminy Łomianki obejmuje:
a) równanie dróg gruntowych i tłuczniowych
b) wałowanie dróg
c) doziarnianie dróg

W okresie od daty podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2020 r. które należy wykonać zgodnie z nw. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót budowlanych.
3.2 Zakres rzeczowy wykonania zamówienia
a) równanie dróg gruntowych i tłuczniowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać równiarkami. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania. Jednostką obmiarową jest m2 równanej drogi. Przewidywana powierzchnia dróg do mechanicznego równania wynosi 300 000,00 m2.
b) wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min 8 Mg w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 0,95. Jednostką obmiarową jest 1m2 wałowanej drogi. Przewidywana powierzchnia dróg do wałowania wynosi 300 000,00 m2.
c) doziarnianie dróg gruntowych i tłuczniowych ma na celu uzupełnienie lokalnego ubytku, materiałem dostarczonym przez wykonawcę wraz z jego wbudowaniem. Roboty należy wykonać w zależności od powierzchni uzupełnienia:
 mechanicznie przy wykorzystaniu samochodu samowyładowczego i równiarki z uwałowaniem walcem miejsca uzupełnienia
 ręczne uzupełnienie i wyrównanie ubytku z uwałowaniem walcem miejsca uzupełnienia.
d) Przewidywana ilość materiału do doziarniania wraz z jego wbudowaniem wynosi:
 destrukt asfaltowy 2000Mg
 kruszywo dolomitowe - frakcja 0/31,5 1000Mg

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, rodzaj, zakres, kolejność i termin wykonania.
b) Wykonanie zleceń będzie odbywało się przy wykorzystaniu brygady wyposażonej w sprzęt typu równiarka drogowa, walec samojezdny o ciężarze min. 8 ton oraz samochód samowyładowawczy
w zależności od zakresu prac wskazanych w „Zleceniu robót”,
c) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w ogólnych warunkach umowy.
e) Wykonawca przystąpi do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż w terminie zaoferowanym w Formularzu oferty według kryterium oceny (tj. 3-5 dni kalendarzowych) liczone od daty określonej w zgłoszeniu (zgodnie z punktem a).
f) Podany zakres rzeczowy jest orientacyjny. Zamawiający zastrzega możliwość zmian w ilości poszczególnych asortymentów robót.
g) Zastosowania materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności).

Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
Naprawa dróg gruntowych wykonywana mechanicznie – profilowanie bez użycia kruszywa, Naprawa dróg gruntowych wykonywana mechanicznie – zagęszczanie.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów po ich potwierdzeniu przez Zamawiającego.
Termin płatności wynagrodzenia:
Będzie następował 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur VAT złożonych na podstawie protokołów odbioru robót.
Zamawiający zobowiązany jest do:
Przystąpienia do odbioru robót w terminie 4 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym.
Warunki gwarancji:
Zgodnie z okresem gwarancji zaproponowanym w Formularzu oferty jako kryterium oceny ofert
(tj. 6 lub 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót).

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w STWiOR
i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).

W przypadku, gdy w STWiOR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.

3.4 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się