„Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Kozy w roku 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego (tzn. kruszywa mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej formie obróbki), przeznaczonego do utrzymania i modernizacji dróg na terenie Gminy Kozy, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niewięzanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Zamawiający wyklucza możliwości dostawy:
a) kruszywa drogowego wytworzonego na bazie żużla stalowniczego,
b) kruszywa pochodzącego z przerobu surowców poprodukcyjnych z kopalń węgla kamiennego,
c) kruszywa powstającego w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału stosowanego uprzednio w budownictwie,
d) kruszywa dolomitowego.
Szacowane ilości przewidzianego do dostarczenia kruszywa wynoszą:
a) kliniec 16 (20) – 31,5 (32) mm – 50 Mg,
b) kliniec 6 (4;6,3) – 20 mm – 25 Mg,
c) tłuczeń 31,5 – 63 mm – 200 Mg,
d) mieszanka 0 – 31,5 (32) mm – 175 Mg,
e) mieszanka 0 – 63 mm – 150 Mg.

Inne uwarunkowania:
Zamówienie pn. „Dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2020” jest jedną z części zadania dotyczącego bieżącego utrzymania i modernizacji dróg na obszarze Gminy Kozy w roku 2020. Zamawiający będzie udzielał zamówień dotyczących przedmiotowego zadania w częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. Wszystkie ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi w oparciu o zamówienia z lat poprzednich oraz zapotrzebowania referatów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości poszczególnych pozycji asortymentu z zastrzeżeniem dokonywania przez Zamawiającego zakupów do maksymalnej kwoty łącznej określonej w § 8 ust. 1 umowy, wynikającej ze złożonej oferty (łączna cena ofertowa). Ilość jednostek może ulec zmianie w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego, warunków pogodowych oraz środków finansowych w budżecie Gminy Kozy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
Termin realizacji poszczególnych, pojedynczych zamówień oraz termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przyjmując jako pierwszy dzień, kolejny dzień po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu pojedynczego zamówienia lub reklamacji. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, i wg. faktycznych potrzeb, co oznacza, że ilość zamawianych materiałów może ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 8 ust.1 umowy. Z tytułu zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.