Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie”
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie ", zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonaną przez Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos oraz orientacyjnymi przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji, które w razie potrzeby należy zweryfikować do ilości przyjętych w projekcie.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.
4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Realizację przedmiot zamówienia i roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Warunki wynagrodzenia i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Podane w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z materiałami/produktami/urządzeniami równoważnymi. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów/urządzeń równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie złożyć opis materiałów/produktów równoważnych, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ.
9. Warunki zatrudnienia.
1) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności z wykonywaniem robót branży drogowej, elektroenergetycznej i sanitarnej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)
2) Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3) Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie umów o prace) osób, o których mowa powyżej.
4) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w § 15 oraz § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się