„Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 5+500 do km 6+700 na terenie gm. Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 049/20

» Opis zapytania

1) Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 5+500 do km 6+700 na terenie gm. Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wykonanie robót bitumicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się