Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Oferta/Wniosek Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu ZAPRASZA do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz
materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych
wraz z najmem analizatora, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.9.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.W załącznikach
do postępowania zamieszczono:1) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w
DZUUE z dnia 26/02/2020 Dz.U./S S40; nr 2020/S 040 - 0941782) SIWZ 4 WSzKzP.SZP.2612.9.2020

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania
ofert dla Wykonawców. W związku z obowiązującą od 18.10.2018
Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu
przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Kontakt
z Zamawiającym odbywać się będzie poprzez
Platformę Zakupową. W związku z
powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym,
dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: ·
Zadawania
pytań do SIWZ·
Odpowiedzi
na wezwanie do uzupełnienia oferty·
Przesłania
odwołania/inne Jeżeli będą
Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:·
tel.
22 101 02 02·
e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl Przypominamy,
że oferta składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym
kwalifikowanym podpisem.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się