Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 - ETAP I

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1833L od km1+582,00 do km 5+950,00 na odcinku Adamów - Ludwinów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów Kolonia - Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowice Drugie - Depułtycze Królewskie”.
2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych :
1) Plany i rysunki określające zakres robót budowlanych wraz z określeniem lokalizacji ich wykonania- plan zagospodarowania terenu;
2) Projekt budowlany;
3) Projekt wykonawczy;
4) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie
Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót;
5) Przedmiary robót;
6) Projekt stałej organizacji ruchu.
3.Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.
4 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty objęte niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje §6 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84miesięcy (termin maksymalny), licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się