Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia polega na:
a) pełnieniu na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszym zamówieniem nadzoru inwestorskiego polegającej na świadczeniu usług nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, w tym kontroli nad realizacją robót, raportowania oraz rozliczenia budowy, zgodnie z przepisami polskiego prawa,
w szczególności ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby cały zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego był obecny na budowie minimum 1 raz
w tygodniu,
b) zarządzaniu i administrowaniu umową na roboty budowlane, w tym jej rozliczenie,
c) zapewnieniu przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawców robót budowlanych,
d) nadzorze nad odbiorami częściowymi i końcowymi robót budowlanych,
e) przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi,
f) podejmowaniu wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację robót,
g) pełnieniu funkcji koordynacyjnych na budowie,
h) zarządzaniu zespołem branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,
i) stałym konsultowaniu i fachowym doradztwie na rzecz Zamawiającego,
j) bieżącym informowaniu Zamawiającego o postępie robót budowlanych i o ewentualnych trudnościach
w ich realizacji, w szczególności przedstawianiu pisemnego sprawozdania dotyczącego postępu robót budowlanych lub przedstawianiu opinii w odniesieniu do sprecyzowanego aspektu prowadzonych robót budowlanych przygotowywane na wezwanie Zamawiającego,
2) Zamawiający realizację robót budowlanych, na których będzie pełniony nadzór inwestorski podzielił na
2 etapy:
Etap I obejmuje wykonanie wszystkich robót w zakresie niezbędnym do uruchomienia
i funkcjonowania części żłobkowej.
Termin zakończenia robót budowlanych etapu I – 20.12.2020r.
Etap II obejmuje wykonanie pozostałych robót, które nie ujęto w etapie I.
Termin zakończenia robót budowlanych etapu II – 31.05.2021r.
Przedmiot zamówienia na roboty budowlane nie obejmuje wyposażenia technologicznego pomieszczeń kuchennych i wyposażenia meblowego obiektu poza wyposażeniem łazianek oraz stałej zabudowy szatniowej korytarzy.
Budynek będzie łączył funkcję 2-oddziałowego żłobka i 7-oddziałowego przedszkola. Obiekt będzie stanowić jedną całość funkcjonalną uzupełnioną o salę wielofunkcyjną w rejonie wejściowym przy zapleczu kuchennym oraz wewnętrzną salę zabaw.
Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 27/27 i 27/159 przy ul. Wojcieszyckiej w Kłodawie i obejmuje realizację następujących elementów:
- budynek żłobka i przedszkola
- wiata magazynowa
- wiata śmietnikowa
- dróg wewnętrznych z placami
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- ciągów pieszych
- placów zabaw i małej architektury
- zjazdów na drogę powiatową
- infrastruktury technicznej
- ogrodzenia
- nasadzeń
Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z częściowym poddaszem nieużytkowym
w technologii tradycyjnej z dachami płaskimi i stromymi jedno i dwu spadowymi krytymi papą oraz blachą, wyposażony w instalacje wewnętrzne wody zimnej, wody ciepłej i c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, p.poż., instalacji elektrycznej (zasilanie elektroenergetyczne budynku, odgromowej, domofonowej, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, fotowoltaicznej, teletechnicznej, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, oświetlenia terenu, instalacji 230/400V, przepięciowej, instalacji urządzeń branży sanitarnej, instalacji wyrównawczej, rozdzielnice elektryczne).
Dane budynku:
- kubatura 10317 m3
- powierzchnia zabudowy 2 659m2
- powierzchnia użytkowa 2 375,50 m2
- powierzchnia terenu działek 14 625,00 m2
- powierzchnia dróg i placów 1 973,30 m2
- powierzchnia miejsc postojowych 867,00 m2
- powierzchnia chodników 792,00 m2
- powierzchnia tarasów o nawierzchni bezpiecznej 207,30 m2
- powierzchnia opasek żwirowych 70,00 m2
- powierzchnia zielona 8 056,40 m2
- wysokość budynku 8,80 m
3. Zamawiający w dniu 25.02.2020r. wszczął postępowanie przetargowe oznaczone nr RPI.271.2.2020,
w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający na stronie internetowej www.klodawa.pl zamieścił dokumentację projektową opracowaną przez biuro projektowe „ANTA architekci” z Gorzowa Wlkp. (załącznik nr 10 do SIWZ), na którą składa się:
- projekt budowlany (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część sanitarna, część elektryczna, część drogowa),
- projekty wykonawcze (część architektoniczna, część konstrukcyjna, część sanitarna, część elektryczna, zagospodarowanie terenu wraz z branżą drogową i architekturą krajobrazu, projekt zjazdu na drogę powiatową).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się