„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

» Opis zapytania

3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, pod nazwą:
„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ul. Witosa w Świdniku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

3.2 Przedmiotem zamówienia jest:
a) aktualizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) archiwalnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z uzyskaniem Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub/oraz Decyzji pozwolenie na budowę dla opracowanej dokumentacji,
b) Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego (objęty prawem opcji).

Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Dokumentacja
a) Dokumentacja projektowa,
b) Opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zgody ,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, Kosztorys ślepy.
2) Nadzór autorski
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski wielobranżowy.
3) Wykonawca opracuje:
a) projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej,
b) projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej (odwodnienie drogi),
c) projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie drogi),
d) projekt budowlano-wykonawczy branży teletechnicznej (kanał technologiczny),
e) projekty budowlano-wykonawcze na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną związanych z budową przedmiotowej ulicy (zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci po akceptacji Zamawiającego),
f) projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z budową przedmiotowej ulicy;
g) przedmiary, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
h) informację BIOZ;
i) operat wodnoprawny i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane poprzez zastosowane rozwiązania projektowe);
j) geodezyjne podziały nieruchomości i dokona rejestracji w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego;
k) projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;
l) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem;
m) dokumentacja geologiczno-inżynierską (ustalenie konstrukcji istniejącej nawierzchni, warunków gruntowo-wodnych do projektowania odwodnienia i konstrukcji nawierzchni, ustalenia technologii robót ziemnych).
4) Wykonawca pozyska:
a) Ostateczną decyzję pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagana);
b) Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (opcjonalnie – jeżeli będzie wymagana);
c) Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz/lub Decyzję pozwolenia na budowę.
5) Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:
a) aktualną mapę do celów projektowych (wersja numeryczna zwektoryzowana w formacie dxf);
b) wypisów z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
c) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
d) Pozyska warunki i uzgodnienia od gestorów sieci;
e) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia.
3.3 Przedmiot zamówienia określa:
1) Program funkcjonalno-użytkowy
UWAGA !
Zamawiający udostępnia archiwalną dokumentację na ww. zadanie, która powinna ułatwić jej aktualizację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Stanisława Wyspiańskiego 27
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Świdnik
Stanisława Wyspiańskiego 27
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się