Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i Radosnej na os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Roboty branży drogowej,
2) Roboty branży sanitarnej w tym :
2.1) Kanalizacja deszczowa,
2.2) Sieć wodociągowa,
2.3) Kanalizacja sanitarna.
3) Roboty branży elektroenergetycznej - przebudowa i zabezpieczenie sieci e-e:
4) Roboty elektryczne - oświetlenie uliczne:
5) Roboty branży teletechnicznej: zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz budowa kanału technologicznego
6) Roboty branży mostowej – wykonanie przepustu drogowego o konstrukcji dwóch ciągów rur prefabrykowanych WIPRO (dł. rur 2,4m) o średnicy wew. fi 1200mm.
7) Zagospodarowanie terenu: wycinka drzew, nasadzenia drzew, trawniki

I.I Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. W inwentaryzacji powykonawczej należy też ująć zmianę użytkowania gruntów z budowlanych na drogowe. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona do Zamawiającego przed odbiorem końcowym zadania.
3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4) Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),
5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),
6) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane,
7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
8) „Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.”
9) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK.
11) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
12) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15) Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
16) Wykonanie wycinki drzew , które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm uformować stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Uwzględnić w ofercie wycinkę wystających korzeni oraz roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opałowego (40 zl/ mp.)
17) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokości 2,50 m oraz sporządzenie mapy nasadzeń z wykazem zastosowanych sadzonek. W ofercie ująć należy pielęgnację wykonanych nasadzeń (podlewanie, nawożenie 1 – raz w tygodniu) – w okresie udzielonej gwarancji po zakończeniu inwestycji. Doliczyć do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na każde posadzone drzewo. Wykonawca przed odbiorem końcowym musi posiadać protokół z nasadzenia drzew spisany w obecności z Zamawiającego i inne instytucje wymienione w decyzji na wycinkę.
18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
19) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
20) Należy wykonać regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne.
21) Przy realizacji należy wykonać ściek przykrawężnikowy o szer. 20cm po stronie znajdujących się wpustów obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o 2 cm.
22) Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków : Uzgodnienia: 1)Wydział IRE-DS.7012.10.5.2018.EP z dn. 14.02.2019r.; 2)Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Gliwice nr GL.ZPU.1.131.12.3.2019.AK z dn. 25.04.2019r.; 3)Tauron nr WP/001383/2019/O03R06 z dn. 22.01.2019r.; 4) Wydz OSiR nr OSR-IUC.7012.6.2018.DK z dn. 21.05.2018r.; 5) Tauron nr TD/OOP/OME3/2019-02-0000002 z dn. 08.02.2019r.; 6) Tauron nr TDS/NMG/05.06.2019r. z dn 05.06.19r.; 7)PSG K-Koźle nr PSG.Op.0092.93/160046503/2018 z dn. 09.04.2018r.; 8) Gaz System nr OS-DL.404.331.2019.2 (TS) z dn. 27-05-19r.; 9) MWiK K-Koźle nr Ldz. TB.146.AR.120-44/18-1/536/KW/18 z dn. 24.04.18r.; 10) MWiK K-Koźle nr Ldz. TT.143.AR.120-44/18-6/704/KW/19 z dn. 23.05.19r.; 11) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUW.1.434.51.1.2018.MK z dn. 25.10.2018r.; 12) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Gliwice nr GL.ZPU.1.434.112.1.2018.AK z dn. 17.12.2018r.; 13) Wydz. ZD nr ZD.7230.2.65.2019.KM z dn. 24.06.2019r.; 14)decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.1.421.194.2019.DR/IA z dn. 05.08.2019r.; 15) Wydz. ZD nr ZD.7012.11.2019.AR z dn. 19.09.2019r.
23) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 1.000.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
24) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne , pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu , przedłożonych Inwestorowi.
25) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod wszystkie elementy drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, drogi manewrowe) przekruszu betonowego pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badań , przedłożonych Inwestorowi.
26) Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji robót w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie i dojście do swoich domów

27) Znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać wszystkie jako ,,nowe” zgodnie
z załącznikiem - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności:
1) cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2) cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy
3) Załączona dokumentacja projektowa
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy/branża drogowa,
- projekt wykonawczy/branża sanitarna: budowa kanalizacja deszczowa, odcinkowa rozbudowa kanalizacja sanitarnej, odcinkowa rozbudowa wodociągu,
- projekt wykonawczy/branża elektryczna, budowa oświetlenia ulicznego
- projekt wykonawczy/branża elektryczna, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych własności Tauron,
- projekt wykonawczy/branża teletechniczna, budowa kanału technologicznego
- projekt wykonawczy/branża teletechniczna, zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- projekt wykonawczy- branża mostowa,
- projekt wykonawczy- projekt zieleni
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
- zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.
Projekt opracowała firma: GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15.
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy.

III. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Na podstawie art. 29, ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
-roboty drogowe,
-roboty sanitarne,
-roboty elektryczne,
-roboty teletechniczne,
-roboty mostowe
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się