Czyszczenie przewodów kominowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie polegające na: 1) wykonywaniu czyszczenia przewodów kominowych dymowych o obwodzie wewnętrznym do 108 cm oraz powyżej 108 cm, 4 razy w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem częstotliwości czyszczenia przewodów co najmniej raz na 3 miesiące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.), z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na każdorazowe żądanie zamawiającego (pisemne lub przekazane pocztą elektroniczną); 2) wykonywaniu czyszczenia przewodów kominowych spalinowych, 2 razy w okresie obowiązywania umowy, z zachowaniem częstotliwości czyszczenia przewodów co 6 miesięcy, z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na każdorazowe żądanie zamawiającego (pisemne lub przekazane pocztą elektroniczną); 3) wykonywaniu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych 1 raz w okresie obowiązywania umowy, z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na każdorazowe żądanie zamawiającego (pisemne lub przekazane pocztą elektroniczną). 2. Usługa polegać będzie na czyszczeniu przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 3. Przez czyszczenie przewodu dymowego należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej jego długości, łącznie z usunięciem sadzy z wyczystki oraz z budynku. 4. Wszystkie przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne po wykonaniu czynności czyszczących winny być drożne na całej swej długości oraz dokładnie wyczyszczone z sadzy lub innych zanieczyszczeń. 5. Czyszczenie przewodów kominowych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż 30 dni od daty obowiązywania umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń na klatkach schodowych (w widocznym miejscu) budynków objętych zamówieniem, informujących o terminie wykonania usługi, na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do czyszczenia przewodów kominowych. Ogłoszenie winno zawierać również informację o konieczności udostępnienia przez lokatorów pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia pomocnicze np. wyczystki, rewizje, włazy itp. 7. Przedmiotem zamówienia objęte są nieruchomości wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ. 8. Wykaz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, będzie po zaktualizowaniu na dzień zawarcia umowy stanowił załącznik nr 1 do umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą. 9. Liczba budynków zarządzanych przez zamawiającego objętych niniejszym zamówieniem, może w okresie realizacji odbiegać od stanu określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Wymagania, o których mowa wyżej zostały określone w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Generała Andersa 48
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Generała Andersa 48
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się