,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostwo operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest
,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostwo operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu”


Zakres zamówienia:
1. opracowania geodezyjno-kartograficzne działek (pomiar z ustaleniem granic i spisaniem protokołów);
2. podziały działek;
3. wznowienia lub wskazanie punktów granicznych (ze stabilizacją);
4. opracowania kameralne niezbędne do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków lub w Księgach Wieczystych;
5. badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym wykonanie wykazu synchronizacyjnego ;
6. aktualizacje użytków w związku z ze zmianą zagospodarowania działek lub w celu doprowadzenia do zgodności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także aktualizacja użytków gruntowych zalesionych na podstawie ustawy o lasach, z dnia 28 września 1991 r.
7. aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie operatów technicznych do baz danych EGiB .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się