Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. »Głęboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesołej 56«

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie termomodernizacji budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesołej 56, które obejmują w szczególności:
1) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o grubości minimum 25 cm wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
2) wymianę istniejących okien na nowe z PCV w strefie wentylacji grawitacyjnej
i wentylacji mechanicznej wywiewnej, o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=0,9 W/m2K dla całego okna, wyposażonych w higrosterowalne nawiewniki powietrza wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
3) wymianę parapetów zewnętrznych na stalowe;
4) wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu gr. min. 3cm;
5) wymianę istniejących drzwi zewnętrznych aluminiowych na nowe o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U = 1,3 W/m2K, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
6) modernizację systemu centralnego ogrzewania (c.o.) w zakresie kompleksowej modernizacji instalacji, wymiany pionów, poziomów oraz grzejników, zastosowania niezbędnej armatury sterującej poprawną pracą instalacji, wymiany zaworów termostatycznych na nowoczesne zawory termostatyczne dostosowane do zmodernizowanej instalacji, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Modernizacja instalacji c.o. bez kotłowni;
7) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej (c.w.u). w zakresie wymiany pionów oraz poziomów instalacji c.w.u. wraz z niezbędną armaturą, modernizacji systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem przerw w pracy systemu, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
8) modernizację oświetlenia: kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ze źródłem LED, zastosowanie rozwiązań wspierających oszczędność energii elektrycznej tj. czujniki ruchu w łazienkach, kotłowni oraz komunikacji, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę uszkodzonych tynków powstałych w wyniku wymiany instalacji oraz malowanie uszkodzonych powierzchni, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
9) naprawa tynków, malowanie pomieszczeń po wykonanych robotach, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg;
10) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.).
11) po wykonaniu prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i zgłosi je do odbioru zgodnie z wymaganiami prawa i wytycznymi Zamawiającego, w tym badania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), pozwalające ocenić wewnętrzną instalację wodociągową;
12) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2. W zakres zamówienia wchodzi również malowanie ościeży (wnęk okiennych zewnętrznych) farbą do tynków silikatowo-silikonowych na kolor zbliżony do koloru elewacji, na przygotowanym podłożu według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- ST-B.04. Roboty Tynkarskie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji budowlano-wykonawczej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Sandomierska 105
Kielce 25-324
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Sandomierska 105
Kielce 25-324
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się