Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju. Zamówienie obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166), polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poniższych zadań:
Zadanie nr 1 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice;
Zadanie nr 2 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz;
Zadanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Czecha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój.
Jednocześnie Zamawiający nie wyznacza maksymalnej liczby zadań, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

2. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166) i przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz.623 ze zm.), kodeksu cywilnego ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Parametry techniczne:

Zadanie nr 1 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach:
Grupa przyłączeniowa: V
Wielkość zabezpieczenia: 40A
Moc zamówiona: 25 kW
Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
Grupa taryfowa: C11
Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 42 000 kWh

Zadanie nr 2 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu:
Grupa przyłączeniowa: V
Wielkość zabezpieczenia: 63 A
Moc zamówiona: 40 kW
Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
Grupa taryfowa: C 11
Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 38 000 kWh

Zadanie nr 3 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju:
Grupa przyłączeniowa: V
Wielkość zabezpieczenia: 32 A
Moc zamówiona: 20kW
Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
Grupa taryfowa: C11
Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 37 000 kWh

4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży (dostawy) i przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji), odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego), a nie za prognozowaną ilość wg cen i stawek opłat zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym części zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców.
6. Podane moce umowne w każdym zadaniu są aktualne i Zamawiający nie przewiduje ich zmiany.
7. Zamawiający dla wszystkich wskazanych wyżej zadań posiada umowy kompleksowe nadal aktualne.
8. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie przez Wykonawcę procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do punktów poboru zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Wykonawca zawrze w imieniu Zamawiającego Umowę z Operatorem systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wszelkie niezbędne informacje oraz upoważnienie w celu zawarcia ważnych umów.
9. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w przypadku wszystkich zadań jest Tauron Dystrybucja S.A.
10. Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Termin ten będzie modyfikowany w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (od 21 do 30 dni). W przypadku kiedy Wykonawca wskaże termin płatności krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
11. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji umowy, zostały zawarte w „Istotnych postanowieniach umownych” stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
13. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191, z 2019 roku poz. 2020) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury w postaci elektronicznej tj. postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze oraz na warunkach określonych w przytoczonej ustawie.

Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 7
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
ul. Sobieskiego 7
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się