Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zabratówka

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zabratówka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ – Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
2. Pojazd winien:
1) Spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z przepisami wykonawczymi do ustawy; rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U.2019.594); norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. (lub równoważnych),
2) Spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania”-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2007.143.1002).
3) Posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.
4) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz.5). Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy loga jednostki, po bokach wzdłuż pojazdu pas z folii białej odblaskowej, oznakowanie korytarza ratunkowego na tylnej żaluzji, z tyłu samochodu loga projektu dofinansowującego Numery operacyjne oraz loga zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

3. Jeżeli niniejsza Specyfikacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Podane materiały lub urządzenia określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Tam gdzie, w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (typ, marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, sprzętu lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, sprzętu, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one osiągnięcie określonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Chmielnik 50
Chmielnik 36-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik 36-016
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się