Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja”.

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Posiadanie doświadczenia (Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie wymagane w tym postępowaniu. Na potwierdzenie wykonawca załączy skan wykazu usług oraz referencji lub inny dokument. Proszę potwierdzić i załączyć wymagane dokumenty.)
Termin realizacji zamówienia (Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zawartym w umowie tj. do 30.11.2020 r. Proszę potwierdzić.)
Warunki umowy (Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy oraz zaproszeniem do składania ofert i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Proszę potwierdzić.)
offer_value (Wartość oferty)
Klauzula informacyjna (Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Proszę potwierdzić.)
Wycena oferty (Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYNAZWA ZADANIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.
,,Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja”.I. ZAMAWIAJĄCY GMINA SZUBINA

adres: ul.
Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Tel. 52/
391-07-00 Fax. 52/ 384-80-71

Strona WWW:
www.bip.szubin.pl, e-mail: um@szubin.plII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

• Procedura prowadzona jest w
trybie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie
art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

• Podstawa prawna udzielenia
zamówienia: Zarządzenie nr 0050.1.7.2017 Burmistrza Szubina z dnia 27 stycznia
2017r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie
Miejskim w Szubinie”.

• W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1.IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują poprzez platformę zakupową.

2.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert, przesyłając je za pośrednictwem Platformy zakupowej.

3.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów
dotyczących postępowania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić je bez odpowiedzi.

4.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do
kontaktowania się z Wykonawcą jest: Mateusz Pieczyński, tel. 52 391 07 59.VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.
Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: oferta, co do formy i treści
spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu, oferta została złożona w
określonym przez Zamawiającego terminie.

3.
Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty oraz może wezwać wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia
dokumentów.VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.
Ofertę należy złożyć do godziny 11:00 dnia 05.03.2020
r.

2.
Oferta, złożona przez Wykonawcę, po upływie
wymaganego terminu nie będzie brana pod uwagę w trakcie oceny i porównania
ofert.VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę
brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

2.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia
takie jak nabycie praw autorskich, wykonanie wszelkich opracowań, czynności
oraz przeprowadzenie niezbędnych postępowań koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy działania te zostały przewidziane
przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. W cenie należy również uwzględnić uzyskanie
wszelkich opinii i uzgodnień.IX. WARUNKI FORMALNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
zaproszeniem do składania ofert i ze wzorem umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne
doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej 2 usługi
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi z masy
bitumicznej o długości min. 400 mb każda.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz usług (stanowiący
załącznik do zaproszenia do składania ofert) wykonywanych w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, długości
projektowanej drogi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zamówienia w terminie do 30.11.2020 r.


X. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę
brutto.

2. Brak
pozytywnego potwierdzenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków formalnych,
spowoduje odrzucenie oferty.XI. ZAŁĄCZNIKI

1)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.

2)
Załącznik nr 2 – Wykaz usług.

3)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

4)
Załącznik nr 4 – Mapy.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo anulowania
postępowania jeszcze przed terminem składania ofert lub niewybrania żadnej ze
złożonych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o
kontakt z Panem Mateuszem Pieczyńskim pod nr tel. 52 391 07 59. W przypadku pytań
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
Open Nexus pod nr +48 61 679 19 00, czynnym od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 do 17:00.


Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Szubinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się