Zakup i dostawa urządzenia służącego do detekcji gazów i par kwasu fluorowodorowego

» Opis zapytania

Nazwa: Przenośny detektor służący do pomiaru stężenia gazów i par kwasu fluorowodorowego wraz z akumulatorem oraz ładowarką.
Opis: Zestaw zawiera:
- 1 szt. przenośnego detektora służącego do pomiaru stężenia gazów i par kwasu fluorowodorowego,
- moduł akumulatora min. 2100 mAh oraz ładowarkę.
Przenośny detektor wyposażony w:
- zintegrowany wewnętrzny rejestrator danych zmierzonych stężeń gazów,
- precyzyjne i trwałe czujniki o wysokiej dokładności pomiaru i krótkim czasie reakcji o zakresie pomiarowym 0-10 ppm.,
- potrójny sygnał ostrzegania: wielokolorowy alarm optyczny, akustyczny, wibracyjny,
- wytrzymałą obudowę odporną na wstrząsy, wodoszczelną oraz pyłoszczelną,
- podświetlany w pełni graficzny wyświetlacz LCD z intuicyjnym menu nawigacyjnym,
Urządzenie posiada dopuszczenia ATEX oraz IECEx.
Wymagane załączenie Karty Produktu potwierdzające wymagania określone w przedmiocie opisu zamówienia.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)
Termin dostawy (14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Karta Produktu (Wymagane załączenie Karty Produktu potwierdzające wymagania określone w przedmiocie opisu zamówienia.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na "Zakup i dostawę urządzenia służącego do detekcji gazów i par kwasu fluorowodorowego". Informujemy,że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy,że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

-dostawa: koszt oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy;
-warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

-termin dostawy: 14 dni od zamówienia;

-gwarancja: proszę o potwierdzenie produktu objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy
-kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą.Informacja o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 319078 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zamówienia;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 48 22 57 22 201

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.