Wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10, ul. Lwowska 17 w Zamościu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10, ul. Lwowska 17 w Zamościu, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim nr 10”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10, ul. Lwowska 17 w Zamościu:
a) demontaż istniejących okien fasadowych w miejscu projektowanych okien dymowych z przebudową otworów,
b) demontaż istniejących drzwi wyjściowych zewnętrznych przy „KL-2”, z przebudową otworów,
c) demontaż zewnętrznych drzwi i przeszklenia wejścia głównego do budynku, z wymianą na konstrukcję aluminiową,
d) demontaż drzwi o nienormatywnych wymiarach,
e) przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej – wymiana istniejących szafek hydrantowych, ze zmianą lokalizacji miejsca montażu,
f) przebudowa biegów schodowych klatki „KL-1” przebudowa biegu schodowego krótkiego klatki „KL-2”,
g) przebudowa schodów zewnętrznych, od strony północnej – z dostosowaniem schodów do wymagań bhp i ppoż.,
h) wydzielenie na parterze i piętrze wewnętrznych klatek schodowych „KL-1” i „KL-2” ścianami o klasie odporności pożarowej EI-60 z zamknięciem ich drzwiami o klasie odporności pożarowej EI-30,
i) wyposażenie wydzielonych, obudowanych klatek schodowych „KL-1” i „KL-2”, w zestawy fasadowych okien dymowych,
j) zapewnienie bezpośredniego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, z klatek schodowych, drzwiami ze skrzydłowymi otwieranymi automatycznie na zewnątrz budynku przedszkola, w kierunku południowym (z klatki schodowej „KL-1”) i w kierunku zachodnim (z klatki schodowej „KL-2”),
k) wykonanie instalacji elektrycznych systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego klatek schodowych.
3. Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
1) wykonania wszelkich robót przygotowawczych,
2) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu,
3) przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych,
4) zagospodarowania placu budowy,
5) utrzymania zaplecza budowy,
6) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
5. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.
6. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
8. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
9. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: lubelskie, miasto: Zamość, Przedszkole Miejskie Nr 10, ulica Lwowska 17.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek Wielki 13
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się