Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.

» Opis zapytania

Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.
Zadanie nr 1.
Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1294 w miejscowości Dobre na odcinku od km 0+000,00 do km 0+215,84.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Zakres robót obejmuje :
1) roboty przygotowawcze, roboty ziemne;
2) wykonanie poszerzeń drogi
3). wykonanie warstwy podbudowy
4). wykonanie nawierzchni bitumicznej / warstwa wiążąca i ścieralna/;
5). wykonanie poboczy;
6). wykonanie oznakowania drogi.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: dokumentacja do zgłoszenia robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót / jako materiał pomocniczy/ - stanowiące załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wilków
Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się