Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego odblaskowego,
cienkowarstwowego jezdni farbą akrylową, z zastosowaniem mikrokuli, na terenie miasta
Bytomia w 2020 roku.
3.2. Zamówienie obejmuje:
 odnowienie istniejącego oznakowania ciągów drogowych, oddzielnych skrzyżowań, miejsc
przejść dla pieszych, stanowisk postojowych itp. wg wskazań Zamawiającego,
 wykonanie nowego oznakowania poziomego zgodnie z przekazywanymi przez
Zamawiającego projektami organizacji ruchu,
 odtwarzanie fragmentaryczne brakujących znaków poziomych usuniętych w trakcie
prowadzonych remontów cząstkowych jezdni,
 wykonanie oznakowania tymczasowego w kolorze żółtym,
 usuwanie oznakowania poziomego z jezdni poprzez frezowanie lub śrutowanie,
 zamalowanie elementów oznakowania w kolorze szarym,
 wykonanie kolorowych piktogramów znaku B-43 „30” lub „40” termoplastycznych o wymiarach 1400x1400 mm.
3.3. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia następujące rodzaje i orientacyjne
(szacunkowe) ilości robót do wykonania:
Lp. Rodzaj robót Jedn. miary Orientacyjne (szacunkowe) ilości robót
1. linie podłużne segregacyjne i krawędziowe – ciągłe oraz powierzchnie wyłączone z ruchu malowane mechanicznie m2 11 150
2. linie podłużne segregacyjne i krawędziowe – przerywane malowane mechanicznie m2 1 880
3. linie i znaki poprzeczne malowane mechanicznie m2 9 500
4. znaki uzupełniające i strzałki malowane mechanicznie m2 2 600
5. powierzchnie stanowisk postojowych
w kolorze niebieskim malowane mechanicznie m2 500
6. zamalowywanie elementów oznakowania w kolorze szarym – malowanie mechaniczne m2 90
7. wykonanie oznakowania tymczasowego w kolorze żółtym m2 200
8. usunięcie oznakowania poziomego z jezdni poprzez frezowanie lub śrutowanie m2 45
9. wykonanie kolorowego piktogramu znaku B-43 „30” lub „40” termoplastycznych o wymiarach 1400x1400 mm szt. 1

Podane ilości robót/ prac są orientacyjne (szacunkowe), co oznacza że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie robót/ prac odbywać się będzie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych i odebranych robót/ prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym, do wysokości łącznej ceny ofertowej brutto.

3.4. Wszystkie linie oraz napisy i symbole należy wykonać farbą akrylową rozpuszczalnikową,
o następujących właściwościach:
 szybkoschnąca,
 kolor biały,
 kolor żółty w przypadku oznakowania tymczasowego,
 przystosowana do malowania jezdni z zastosowaniem mikrokuli,
 posiadająca atest dopuszczający do stosowania w drogownictwie, wydany przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów lub inną upoważnioną jednostkę.

3.5. Ze względu na duże natężenie ruchu kołowego na głównych ciągach drogowych Zamawiający
będzie wymagał, aby przeważający zakres robót/ prac był realizowany poza godzinami szczytu, tj. w godzinach popołudniowych i nocnych między 18:00 a 5:00 oraz w dni wolne od pracy. Zamawiający w uzasadnionych okolicznościach może zlecić wykonywanie robót/ prac
w innych godzinach.
3.6. Frezowanie (na nawierzchniach asfaltowych) lub śrutowanie (na nawierzchniach
asfaltowych i brukowych/ kamiennych) znaków poziomych będzie realizowane
w sytuacjach wymagających wprowadzenia zmian w stałych organizacjach ruchu
polegających na usunięciu starego i nałożeniu nowego oznakowania poziomego.

3.7. Wykonanie oznakowania tymczasowego w kolorze żółtym będzie realizowane w sytuacjach wymagających wprowadzenia w trybie awaryjnym (pilnym) zmian w docelowej organizacji ruchu.

3.8. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić pełną dyspozycyjność i zdolność do realizacji
zamówienia wg wskazań Zamawiającego, tj. podjąć działania w czasie nie dłuższym niż
jedna doba od otrzymania zlecenia oraz gwarantować wydajność co najmniej 600 m2 na dobę (licząc od momentu przystąpienia do prac).

Zaoferowana przez Wykonawcę wydajność będzie stanowiła jedno z kryteriów oceny ofert, punktowane zgodnie z pkt 15.2.b. SIWZ.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania co najmniej 3 brygad roboczych zdolnych realizować przedmiot zamówienia w terenie z podziałem:
- 1 brygada malująca ciągi drogowe, przejścia dla pieszych,
- 1 brygada malująca przejścia dla pieszych, znaki uzupełniające,
- 1 brygada malująca oznakowanie strefy płatnego parkowania (SPP) i miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych.

3.9. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym należy dokonać ich prawidłowego oznakowania, które winno być zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

3.10. Założenia do kalkulacji cen jednostkowych:
 oznakowanie miejsca robót/ prac (ustawienie oznakowania pionowego zabezpieczającego prace),
 ręczne oczyszczenie szczotką lub sprężonym powietrzem jezdni w miejscach przewidzianych do malowania,
 wytyczenie linii i innych elementów oznakowania poziomego na jezdni,
 przygotowanie farby i sprzętu,
 frezowanie lub śrutowanie znaków poziomych urządzeniami przystosowanymi do realizacji
przedmiotowych prac (w wypadku wystąpienia konieczności dokonania korekt w stosunku do istniejącego oznakowania),
 malowanie znaków mechanicznie malowarką,
 malowanie znaków mechanicznie z wykorzystaniem szablonów,
 aplikacja podkładu gruntującego pod piktogram,
 aplikacja znaku termoplastycznego na jezdni przy użyciu palnika gazowego,
 przenoszenie czasowego oznakowania pionowego (zabezpieczającego prace) w miarę postępu robót.

UWAGA: Wykonawca odpowiada za właściwe oznakowanie miejsc prowadzonych robót/prac.

3.11. Przyporządkowanie linii do poszczególnych pozycji w tabeli formularza ofertowego:
Poz. 1 P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-4, P-7b, P-7d, P-21a, P-21b, wypełnienie
powierzchni przejezdnych,
Poz. 2 P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-5, P-6, P-6a, P-7a, P-7c,
Poz. 3 P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-25,
Poz. 4 P-8a, P-8b, P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8g, P-8h, P-8i, P-9a, P-9b, P-15, P-16,
P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-26, P-27, napisy i symbole znaków
pionowych w oznakowaniu poziomym.

3.12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 3 brygad roboczych zdolnych realizować przedmiot zamówienia w terenie,
z podziałem:
 1 brygada (co najmniej 3 – osobowa), malująca ciągi drogowe, przejścia dla pieszych,
 1 brygada (co najmniej 2 – osobowa), malująca przejścia dla pieszych, znaki uzupełniające,
 1 brygada (co najmniej 2 – osobowa) malująca oznakowanie strefy płatnego parkowania
i miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych.

3.13. Na wykonane prace Wykonawca winien udzielić:
- dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego - 1-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru końcowego, przy czym wykonane oznakowanie poziome winno zachować wymagane parametry do dnia pogwarancyjnego odbioru robót. W odniesieniu do oznakowania poziomego na nawierzchniach brukowych okres gwarancji wynosi 1 miesiąc od dnia protokołu odbioru częściowego.
- dla kolorowego piktogramu znaku B-43 „30” lub „40” termoplastycznego o wymiarach 1400x1400mm 18-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru końcowego, przy czym wykonane oznakowanie poziome winno zachować wymagane parametry do dnia pogwarancyjnego odbioru robót.

W przypadku utraty tych parametrów Zamawiającemu przysługuje w związku z powyższym prawo żądania ponownego odtworzenia oznakowania.
Termin napraw gwarancyjnych (z wyłączeniem oznakowania poziomego na nawierzchniach brukowych) będzie określony na czas sprzyjających warunków pogodowych. Dla wykonanego oznakowania sfrezowanego przed upływem okresu gwarancji w związku z wykonanymi robotami jezdni i/lub ze zmianą stałej organizacji ruchu, gwarancja obowiązywać będzie do czasu usunięcia oznakowania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się