BUDOWA CHODNIKA W PARKU OLSZYNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

» Opis zapytania

1.1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – przebiegu chodnika, postawienia małej architektury wraz z aranżacją terenu zieleni w Parku Olszyna w Warszawie na działce dz. 5/18, 5/15, 2/1 oraz 6 z obrębu 7-05-15, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, w tym w szczególności: projektu wykonawczego oraz opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
b) wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie na postawie opracowanego projektu wykonawczego (zaakceptowanego) przez Zamawiającego, w tym:
- wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod wykonanie chodnika z płyty chodnikowej betonowej z domieszką grysu bazaltowego (wraz z płytą prowadzącą), kostki granitowej wraz z podbudową oraz montażem obrzeży;
- wykonanie podbudowy pod ciąg pieszy;
- wykonanie chodnika z płyt chodnikowych oraz kostki granitowej oraz utworzenie zatoczek z kostki granitowej, na których będzie stała mała architektura;
- dostawa i montaż ławek typu „warszawskiego”- 6 sztuk, koszy – 5 sztuk;
- zakup i montaż – 2 sztuk psich pisuarów.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Zapisy PFU stanowią wytyczne i minimalny standard oczekiwany przez Zamawiającego.

1.2) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
1) Wykonanie chodnika;
2) Montaż nowych ławek i koszy;
3) Posadzenie roślin.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się