Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – naprawa przełomów na drodze 1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie przełomów na drodze powiatowej nr 1048C na dwóch odcinkach o łącznej długości 2,26 km. Kategoria ruchu – KR2.
2. Zakres rzeczowy naprawy przełomów obejmować będzie:
- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne
- Naprawa przełomów (wymiana konstrukcji jezdni)
- Wzmocnienie nawierzchni jezdni
- Zjazdy i skrzyżowania -beton asfaltowy
- Roboty budowlane przy przepustach wraz z czyszczeniem
- Roboty wykończeniowe (pobocza, oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia brd )
3. Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Przedmiarach Robót, Kosztorysie ofertowym lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach.
Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania,
w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją.
Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.).
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą kosztorysu oraz SST. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób:
Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń).
6. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się
z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów
i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
9. Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się