Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie prawnych i praktycznych aspektów transportu drogowego i morskiego

» Opis zapytania

[numeracja zgodna z Ogłoszeniem publikowanym na stronie Zamawiającego] 3 Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej: „Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie prawnych i praktycznych aspektów transportu drogowego i morskiego” w ramach projektu oraz „Profesjonalna logistyka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3.2 Zamówienie podzielone jest na 5 części - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia:
3.2.1 Część 1 – „Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego”
3.2.2 Część 2 – „Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków - prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora”
3.2.3 Część 3 – „Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski”
3.2.4 Część 4 – „Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym”
3.2.5 Część 5 – „Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - przewozy drogowe i morskie”
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
 Załączniku nr 1.1-1.5 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części zamówienia),
 Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części).
3.4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
3.5 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Kilińskiego 159/163
Łódź 90-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Technikum nr 3
Kilińskiego 159/163
Łódź 90-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się