Dostawa środków ochrony roślin dla COBORU SDOO w Chrząstowie

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin wymienionych w dołączonych formularzach cenowych:
Zadanie nr 1 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla SDOO w Chrząstowie,
Zadanie nr 2 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Głębokim,
Zadanie nr 3 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Głodowie.

Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r na mocy umowy zawartej z Dostawcą wyłonionym w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.
Dostarczone środki ochrony roślin winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2020 roku.

Uwaga !
Dotyczy każdego zadania:
1) Wielkość poszczególnych dostaw będzie każdorazowo ustalana na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego przedkładanego na zasadach określonych w umowie.
2) Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części zamówienia z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego (jest to spowodowane m.in. nieznanym przebiegiem warunków atmosferycznych, które wykluczą zastosowanie wymienionych w formularzu cenowym pestycydów, a zmuszą do wyboru bardziej odpowiednich), w przypadku wystąpienia siły wyższej (wymarznięcie, powódź, gradobicie itp.), oraz z konieczności uwzględnienia Integrowanej Ochrony Roślin (progi szkodliwości). Wykonawca nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
3) Zamawiający wymaga odbioru pustych opakowań w ustalonym harmonogramie.
4) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu równoważnego tzn. o takiej samej zawartości substancji aktywnej i formulacji oraz funkcjonalności. Obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanego środka spoczywa na Wykonawcy. Wraz z ofertą należy dołączyć kserokopię etykiety-instrukcji stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnej z zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły dotyczące równoważności określone zostały oddzielnie dla każdego zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Chrząstowo 8
Nakło nad Notecią 89-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
Chrząstowo 8
Nakło nad Notecią 89-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się