Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Końskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Końskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.
2.4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
2.4.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
2.4.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.
Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 SIWZ Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.4.2.1 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
2.6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Konecki
ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się