Zakup wraz z dostawą indywidualnych pakietów do likwidacji skażeń IPLS-1.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Zgodnie z załączonym WET. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Zdolność techniczna lub zawodowa (Wykaz co najmniej jednej zrealizowanej dostawy min. 1000 szt. asortymentu. Dostawa powinna dotyczyć IPLS-1 w okresie ostatnich 5 lat. Powyższy wykaz powinien zawierać: - przedmiot dostawy i jej wartość; - datę wykonania dostawy i wykaz podmiotów na rzecz których była realizowana; - dowody (referencje) stwierdzające, ze dostawa została należycie wykonana. )

Opis i specyfikacja:


Szanowni Państwo,Niniejsze postępowanie jest następstwem udzielenia
Wykonawcy zamówienia publicznego bez przeprowadzenia postępowania na
podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.)

Zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia zawarty w ogłoszeniu.

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi ilościami oraz terminami realizacji dostaw zawarty jest w załączonym WET.
Oferta
w danej części, w której Wykonawca bierze udział, musi być kompletna,
tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów. Nieuwzględnienie w danej
części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych
pozycji asortymentowych,
spowoduje odrzucenie oferty w tej części.Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być
dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych
(prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy. Zamawiający
we wzorze umowy określa gwarantowany poziom zamówienia, który może
poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu
formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy
zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w
godzinach od 8:00 do 17:00.· tel. 22 101 02 02· e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy,
że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez
Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

4 Regionalna Baza Logistyczna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się