Sukcesywna dostawa podłoży i suplementów dla WSSE w Warszawie

» Opis zapytania

1. Sukcesywna dostawa podłoży i suplementów dla WSSE w Warszawie – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część I – podłoża do oznaczania bakterii w żywności i wodzie,
Część II – zestaw do oznaczania bakterii E. Coli w wodzie,
Część III – podłoża do identyfikacji bakterii,
Część IV – podłoża gotowe do użycia,
Część V – podloża różne,
Część VI – podłoża do identyfikacji Enterobacyeriacae,
Część VII – podłoża w postaci granulatu,
Część VIII – podłoża transportowe,
Część IX – podłoża inne,
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 24956000-0, 24957000-7, 24950000-8, 24300000-7.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia składanych przez jednego Wykonawcę. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na niepełne części.
7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane
w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
1) Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający częściowo wskazał
w Załączniku Nr. 2 nazwy określające klasę odczynników będących przedmiotem zamówienia. Nazewnictwo to służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.
2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w SIWZ.
3) Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wszystkim cechom jakościowym ujętym w specyfikacji jakościowej. Wykonawca w celu potwierdzenia tego faktu powinien załączyć do oferty stosowny dokument
tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać,
iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych.
4) Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone wymagania zawarte w Załączniku Nr 2 do SIWZ, tj. będzie posiadać m. in.:
1) certyfikat kontroli jakości w języku polskim,
2) wymagane parametry techniczne, jakościowe i dotyczące składu chemicznego,
3) wymagane przez Zamawiającego wielkości opakowań jednostkowych,
4) instrukcję w języku polskim.
10. Przedmiot umowy powinien mieć, w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego, termin ważności zgodnie z opisem przedmiotu umowy, który znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ lub min 24 miesięcy od daty dostawy. W przypadku jeśli terminu ważności/ gwarancji nie został podany (produkty nietrwałe) wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wskazany termin gwarancji.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stosownie do rzeczywistych potrzeb.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku 1 do umowy. Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć 20 % ceny brutto umowy.
13. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy.
14. Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żelazna 79
Warszawa 00-875
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
Warszawa 00-875
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.