Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

» Opis zapytania

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenów krytych oraz otwartych, znajdujących się w dyspozycji Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
- Szczegółowy wykaz i opis środków, których dotyczyć będą dostawy określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
- Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na rzecz następujących komórek POSiR:
a) Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań: basen kryty oraz basen otwarty,
b) Oddział Kasprowicza: ul. Jarochowskiego 5-5a Poznań (basen otwarty) oraz Pływalnia Rataje Os. Piastowskie 55a Poznań (basen kryty).
- Wykonawca będzie realizował dostawy w opakowaniach wielorazowych. Przy każdej kolejnej dostawie Wykonawca będzie odbierał puste opakowania wielorazowe.
- Zamówienia na dostawy składane będą przez przedstawicieli Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy lub telefonicznie. Wykonawca będzie realizował dostawy w terminie dwóch kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia. Poprzez pojęcie „dnia roboczego” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających w te dni.
- Dostawy realizowane będą bezpośrednio do miejsc lokalizacji obiektów basenowych Zamawiających, w godzinach od 7.30-15.30.
- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z ofertą karty charakterystyk dla poszczególnych pozycji asortymentowych o ile zostały one sporządzone dla poszczególnych pozycji.
- Środki chemiczne winny być dostarczane w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
- Na każdym opakowaniu winna być umieszczona oryginalna etykieta z opisem w języku polskim.
- W przypadku stabilizowanego podchlorynu sodowego jego trwałość musi wynosić minimum dwa miesiące, liczone od dnia dostawy.
- Zamawiający wymaga, aby każdy z oferowanych produktów posiadał atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub dokument równoważny. Zamawiający przedłoży atest wraz z ofertą.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi
złożyć ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
- Określone w załączniku nr 1 do SIWZ ilości asortymentu mają charakter szacunkowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu. Jednocześnie Zamawiający deklaruje zrealizowanie 75 % zakładanych dostaw, w okresie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się