Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanego przy ul. Oświęcimskiej (obiekt A-B; C-D; E; F; G; H-I; J-K) w Siemianowicach Śląskich.

» Opis zapytania

TAURON Ciepło sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanego przy ul. Oświęcimskiej (obiekt A-B; C-D; E; F; G; H-I; J-K) w Siemianowicach Śląskich.” według załączonej specyfikacji.
Nr postępowania 2019/TC/TC/03904/L/E
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest na platformie.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, opis zakresu robót, wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.

5. Celem opracowania prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zadania w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Przybycie na wizję należy zgłosić Panu Andrzej Kotarski, tel. 784 541 696, e-mail: andrzej.kotarski@tauron-cieplo.pl lub Panu Julian Wolan, tel. 660 443 943, e-mail: julian.wolan@tauron-cieplo.pl

6. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.
7. Oferent powinien załączyć do oferty dokumenty określone w specyfikacji
8. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej o wyjaśnienie zgodnie z SWZ. Pytania należy kierować na adres e-mail określony w SWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.
11. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie spraw technicznych i wizji lokalnej –
Pan Andrzej Kotarski, tel. 784 541 696, e-mail: andrzej.kotarski@tauron-cieplo.pl lub Pan Julian Wolan, tel. 660 443 943, e-mail: julian.wolan@tauron-cieplo.pl
- w zakresie organizacji postępowania –
Pan Leszek Konopelski - tel. 516110473, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Uwaga: prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wymaganych przez specyfikację formularzy (w tym stosowne wykreślenia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się