Zakup i dostawa środków ochrony roślin

» Opis zapytania

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 24 41 00 00-1, 24 44 00 00-0

3.1 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie podzielono na 36 zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie.
Lp. Nazwa – środek ochrony roślin Wielkość opakowania – jedn. miary Planowane zapotrzebowanie na rok 2020 Termin realizacji
1 2 3 4 5
ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE
Zadanie 1 Axial Komplet Pak Pak 2x5l+1x5l 26szt. 20.03-10.04.2020
Zadanie 2 Cornmax 340 SE 5-20l. 70 10.04-30.04.2020
Zadanie 3 Gallup360 SL 5-20l. 420 20.03-10.04.2020
Zadanie 4 Goltix Titan 565 SC 5-20l. 250 20.03-10.04.2020
Zadanie 5 Mustang Forte 195 SE 5-20l. 60 10.04-30.04.2020
Zadanie 6 Nixon 050SG 400g 6kg 10.04-30.04.2020
Zadanie 7 Rimel 25 SG 60-300g 3 10.04-30.04.2020
Zadanie 8 Safari 50 WG 120g 2,04kg 01.05-20.05.2020
Zadanie 9 Sulcotrek Soil Pak Pak 10ha 16szt. 10.04-30.04.2020
Zadanie 10 Zetrola 100EC 5-20l. 125 20.03-10.04.2020
II. Środki owadobójcze
Zadanie 11 Bulldock 025 EC 1-5l. 10 20.03-10.04.2020
Zadanie 12 Fastac Active 050 ME 1-5l. 55 20.03-10.04.2020
Zadanie 13 Inazuma 130 WG 1-5 kg 40 20.03-10.04.2020
Zadanie 14 Mospilan 20 SP
(torebki rozpuszczalne) 200-600g 15,6kg 10.04-30.04.2020
Zadanie 15 Rodan S 400EC 5-20l. 130 10.04-30.04.2020
III. Środki grzybobójcze
Zadanie 16 Adexar Plus 5-10l 125 10.04-30.04.2020
Zadanie 17 Amistar Xtra 280 SC 5-20l 145 10.04-30.04.2020
Zadanie 18 Artemis 450EC 5-20l 120 20.03-10.04.2020
Zadanie 19 Eminent Star 312 5-20l. 265 20.03-10.04.2020
Zadanie 20 Osiris 65 EC 5-10l. 140 01.05-20.05.2020
Zadanie 21 Priaxor 5-20l. 60 01.05-15.05.2020
Zadanie 22 RevyFlex Pak 10ha 9szt. 20.03-10.04.2020
Zadanie 23 Spyrale 475 EC 5-20l. 95 10.06-25.06.2020
Zadanie 24 Topsin M 500 SC 5-15 l. 300 20.03-10.04.2020
Zadanie 25 Yamato 303 SE 5-20l. 360 01.05-20.05.2020
IV. Środki o specjalnym przeznaczeniu, nawozy dolistne i stymulatory wzrostu
Zadanie 26 ADOB Bor (min 150g/l B, min 78g/l N) 5-20l. 200 20.03-10.04.2020
Zadanie 27 Asahi SL 5-20l. 80 10.04-30.04.2020
Zadanie 28 Basfoliar 2.0 12-4-6+S 5-20l. 520 10.04-30.04.2020
Zadanie 29 Basfoliar 2.0 36 Extra 5-20l. 100 10.04-30.04.2020
Zadanie 30 Forthial 5-20l. 75 10.04-30.04.2020
Zadanie 31 Medax Max 1-3kg 57kg 20.03-10.04.2020
Zadanie 32 Multoleo 5-20l. 370 10.04-30.04.2020
Zadanie 33 Rooter 5-20l. 20 20.03-10.04.2020
Zadanie 34 Siarczan magnezu siedmiowodny 25kg 3000kg 20.03-10.04.2020
Zadanie 35 Stabilan 750 SL 5-20l. 120 20.03-10.04.2020
Zadanie 36 Wapno węglanowe rolnicze min 50% CaO tony 300 ton 01.08.-30.08.2020

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
3.3 Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach w zakresie ilościowym, w okresie obowiązywania umowy, nie więcej niż o +/- 20% wartości zamówienia.
3.4 Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 90 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3.5 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego:
1) Termin przydatności do stosowania – min.12 miesięcy.
2) Środki ochrony roślin (opakowania) muszą być oryginalnie zamknięte i oznakowane właściwymi etykietami z podaniem niezbędnych danych zgodnych z obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową.
4) Wykonawca zapewnia dostawę środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego środka, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6) Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad dostarczonego przedmiotu zamówienia załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni licząc od dnia zgłoszenia.
3.6 Dokumenty dostawy muszą zawierać: wykaz towaru, numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce rozładunku.
3.7 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
3.8 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Radzików
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
Radzików
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.