Dostawa produktów i środków chemicznych niezbędnych w zakresie bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Milejowie - 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów i środków chemicznych niezbędnych
w zakresie bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni ścieków w Milejowie

Zadanie 1.
Nazwa produktu - koagulant do chemicznego oczyszczania ścieków po reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków, przed osadnikami wtórnymi
- UE 67/548/EWG
- charakterystyka chemiczna - wodny roztwór chlorku glinu, polichlorku glinu, chydroksychlorku glinu i tp.
- stosunek AL : Cl = 1,8-2,0
- gęstość w 20°C= min. 1,28 g/cm³
- lepkość dynamiczna min 115 MPa-s; kinetyczna min 90 cSt
- pH min.4.2
- zasadność min 80
- zapotrzebowanie w roku 60 000 l
- dostawa - 12 szt. dostaw cysterną samochodową po 5000 l każda
- termin realizacji III-XI.2020.
- potencjalny Wykonawca dostarczy razem dokumentami przetargowymi 1 litr oferowanego środka w celu wykonania prób laboratoryjnych

Zadanie 2.
Nazwa produktu – flokulant, środek wspomagający proces zagęszczania osadów ściekowych pozwalający uzyskać efekt zagęszczenia 20% s. m., w formie płynnej emulsji - charakterystyka chemiczna: aktywność jonowa – bardzo mocno kationowa
- gęstość przy 20°C = 0,98- 1,2g/cm³
- bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
- pH > min4
- lepkość dynamiczna przy 20°C ≤4000 MPa.s; kinetyczna ≥ 7,0 mm2/s
- zastosowanie do prasowania osadów ściekowych
- stan skupienia - wodny roztwór
- EWG 67/548
- WE 1999/45
- CAS 64742-46-7
- EINECS 265-148-2
- zapotrzebowanie w roku – 6 000 l tj. 6 paleto kontenery o pojemności 1 000 l każdy
- paleto kontenery spełniające wymagania bhp, stanowią własność Wykonawcy. Opróżnione zbiorniki będzie odbierał dostawca na własny koszt, lub po uzgodnieniu przekaże je Zamawiającemu,
- termin realizacji IV-XI. 2020 r., dostawa w partiach określonych przez Zamawiającego
- miejsce dostarczenia - oczyszczalnia ścieków w Milejowie, rozładunek po stronie Wykonawcy
- potencjalny Wykonawca dostarczy razem z dokumentami przetargowymi 20 litrów oferowanego środka w celu dokonania prób laboratoryjnych.

Zadanie 3.
Nazwa produktu:
Test kuwetowy CHZT LCK 014 - 6 op. (1 000-10 000)
Test kuwetowy CHZT LCK 514 - 4 op. (100 -2 000)
Test kuwetowy CHZT LCK 314 - 2 op. (15 - 150)
Test kuwetowy CHZT LCK 414 - 1 op. ( 5 - 60)
Test kuwetowy N LCK 138 - 2 op. ( 1 -16 )
Test kuwetowy N LCK 238 - 2 op. ( 5 -40 )
Test kuwetowy TOC LCK 381 - 1 op. ( 70 – 735)
Test kuwetowy P LCK 348 - 1 op. ( 0.5 - 5.0 )
Test kuwetowy P LCK 349 - 1 op. ( 0,05 – 1,50 )
Test kuwetowy P LCK 350 - 1 op. ( 2 – 20 )
Test kuwetowy NH 4 LCK 303 - 1 op. ( 2 -47 )
Test kuwetowy NO₃ LCK 339 - 1 op. (1,0 – 60,0 )
Test kuwetowy CL LCK 311 - 1 op. ( 1 - 70 – 1000 )
Test kuwetowy SO4 LCK 153 - 1 op. ( 40 - 150 )

WZORCE ph poj. 0,5l 3 szt. ; w tym 1 szt. 2283449 ( 4,01 )
1 szt. 2283549 ( 7,00 )
1 szt. 2283649 (10,01 )
NAKŁADKI DO SONDY TLENOWEJ LBOD 1 szt.
lub inne równoważne, kompatybilne i dopuszczone do stosowania na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach pomiarowych firmy HACH LANGE. (W przypadku rozwiązań równoważnych Zamawiający zastrzega sobie obowiązek złożenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia dopuszczenia do stosowania przedmiotowych zamienników, wydanego przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego przedstawiciela).
Testy fotometryczne w chwili dostawy powinny posiadać termin przydatności co najmniej 18 miesięcy.
- termin realizacji: VI - XII 2020 r.
- miejsce dostarczenia – Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie.
Uwaga:
1) Termin realizacji dostaw od daty złożenia zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail - stanowi kryterium oceny ofert dla zadania 3. Zamawiający określa go w przedziale od 1 dnia (termin minimalny) do 14 dni (termin maksymalny).
2) Termin realizacji dostaw dla zadań nr1 i 2 wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
3) Ze względu na specyfikę dostaw rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość dostaw wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie-zmniejszeniu w zależności od potrzeb wynikających z ilości dopływających ścieków oraz czynników technologicznych, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż wskazana w niniejszej SIWZ.
A także zwiększeniu do 50% bez zmiany zatwierdzonej ceny jdnoskowej.
4) Do dostarczonych produktów i środków Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dostarczyć Zamawiającemu karty produktów oraz świadectwo zgodności wyrobu z odpowiednią normą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Klarowska 23
Milejów 21-020
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Spółka Wodno-Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23
Milejów 21-020
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się