Zadanie nr 1: Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2: Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są:
Zadanie nr 1:
Usługi związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, wskazanych każdorazowo przez zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.:
- wycinka drzew (mierzony na wys. 130 cm) - 10 000 cm;
- usuwanie powalonych drzew i konarów - 3 000 cm;
- frezowanie pni (obwód mierzony na wys. ok. 5 cm) - 10 000 cm.
Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą i zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu,
w terminach określonych stosownymi przepisami.
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej,
w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego
i specjalistycznego.
Drzewa przeznaczone do usunięcia zostaną wskazane Wykonawcy przez osobę upoważnioną
ze strony Zamawiającego, po wspólnie przeprowadzonych oględzinach i oznakowane w terenie.
Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji usługi, awaryjne usuwanie drzew, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Awaryjne usunięcie drzew zostanie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie do natychmiastowego wykonania, co zostanie potwierdzone pisemnie protokołem konieczności w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót i zapewnić na własny koszt warunki bezpieczeństwa, zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Wszystkie prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego lub chodnika musi być odpowiednio zabezpieczony.
W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem i uzyska stosowne pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt.
Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania. Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
Pomiar miąższości pozyskanego drewna będzie wstępnie określany przed jego wycinką i ewentualnie weryfikowany po wycince.
Zakres rzeczowy prac:
Prace przy drzewach należy prowadzić zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz aktualnymi, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP, związanymi z zasadami prawidłowej wycinki drzew, a także zachowaniem poniższych zasad:
- prace powinny być realizowane w sposób przyjazny środowisku, zgodnie z aktualną wiedzą
w zakresie wycinki drzew. Ponadto roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, a po ich zakończeniu teren należy uprzątnąć z jednoczesnym zagospodarowaniem wytworzonych odpadów z godnie z umową, przywrócić stan pierwotny oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego;
- cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających
w zasięgu prowadzonych prac;
- prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (Certyfikat European Treeworker lub równoważny). Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Poszczególny rodzaj prac:
- wycinka drzew - usunięcie drzewa jak najniżej podłoża (max. 30cm), wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących. Po ścięciu pozostawiony pień w zależności od wskazań Zamawiającego musi być sfrezowany. Obwód mierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu;
- usuwanie powalonych drzew i konarów - usuwanie należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących;
- usuwanie pni drzew poprzez frezowanie - frezowanie pnia oraz wystających ponad poziom gruntu nabiegów korzeniowych. Frezowanie pnia należy wykonywać do poziomu min 10 cm poniżej właściwego poziomu gruntu, po frezowaniu teren należy oczyścić i zniwelować oraz w razie potrzeby uzupełnić warstwą urodzajnej ziemi do wymaganego poziomu i wysiać trawę. Obwód mierzony na wys.
ok. 5 cm od poziomu gruntu.
Wymagania sprzętowe i wyposażenie:
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac przy użyciu drabin, rusztowań, za pomocą podnośnika lub metodą alpinistyczną, z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa w tym osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenia swoich pracowników w specjalne środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także
w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt i narzędzia pomocnicze oraz do właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt m.in. sprzęt oraz transport niezbędny do realizacji zamówienia, w tym: samochód ciężarowy/ciągnik z przyczepą/samochód dostawczy z koszem do prac na wysokościach, sprzęt alpinistyczny, piły ręczne/motorowe, rębak, frezarkę oraz środek transportu do wskazania i odbioru prac w terenie itp.
Lokalizacja wykonywanych prac:
Prace realizowane będą na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białystok, będące
w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Strefa zurbanizowana, osiedla mieszkalne, drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów, przy budynkach mieszkalnych. Natomiast drewno będące własnością Zamawiającego, przetransportowane będzie przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 40 km (na terenie miasta).
Kategorie trudności prac:
III stopień trudności: wymaga usuwania drzew odcinkami przy użyciu lin, z możliwością zrzucania urobku bezpośrednio pod drzewo, przy konieczności korzystania z lin dla opuszczania do 50% całej masy usuwanej, a w przypadku pracy z podnośnika przesterowanie do 50% gałęzi przy pomocy kosza podnośnika. Drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów przy budynkach mieszkalnych (tereny osiedli mieszkalnych).
Zadanie nr 2:
Usługi związane z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew w miejscach wskazanych przez zamawiającego na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, na każdorazowe jego zlecenie, tj.:
Lp. Kategoria drzewa Obwód drzewa mierzony w cm
(na wysokości 130 cm od gruntu) Ilość szt.
1. I do 60 cm - kategoria I 30
2. II od 61 cm do 120 - kategoria II 55
3. III od 121 cm do 180 cm - kategoria III 55
4. IV od 181 cm do 240 cm - kategoria IV 25
5. V powyżej 241 cm - kategoria V 15
Wykonywanie prac: metodą alpinistyczną, przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego.
Wymagane uprawnienia: kierownik prac musi posiadać uprawnienia dopuszczające do pracy związanej
z chirurgią drzew ozdobnych np. SITO NOT lub EUROPEAN TREEWORKER itp.
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobowym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. narzędziami i maszynami, w szczególności: sprzęt alpinistyczny (liny i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej,
w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego
i specjalistycznego.
Teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym zakresie i na swój koszt tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, a pozyskany
w wyniku przycinki drzew materiał zielony i pozostałe odpady, wywiezie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt. (niedopuszczalne jest palenie odpadów). W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód, w szczególności uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
Szczegółowy zakres rzeczowy prac:
Prace pielęgnacyjne: muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą
i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu,
w terminach określonych stosownymi przepisami. Zaleca się wykonywanie prac metodą alpinistyczną przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego, ponieważ metoda ta zapewnia lepszą penetrację korony i mniejsze przypadkowe uszkodzenia pnia i konarów. Prace wykonywane muszą być
z zachowaniem poniższych zasad:
1) prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom,
2) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie drzewa, chyba ze mają na celu:
a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
b) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,
c) wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
Zabiegi ww. Wykonawca realizować będzie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu pielęgnacji dobranego indywidualnie do każdego drzewa. Dokumentacja przechowywana będzie
u Zamawiającego przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. Samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi uszkodzenie, drzewa. Natomiast samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę
w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi zniszczenie, drzewa. Wykonawca w pełni odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie drzew,
3) teren w obrębie wykonywanych prac Wykonawca powinien zabezpieczyć tak, aby prace nie stwarzały niebezpieczeństwa ludziom i mieniu. W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem. Wszystkie prace w pasach drogowych mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego musi być oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi,
4) prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonywania,
5) po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,
6) pozyskany materiał zielony staje się własnością Wykonawcy. Koszty i odpowiedzialność
za usunięcie i likwidację ww. ponosi Wykonawca (niedopuszczalne jest palenie odpadów),
7) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanej usługi ponosi wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania prac. Wszelkie kary i mandaty karne nałożone na Zamawiającego przez podmioty uprawnione wskutek zaniedbań dokonanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą pokrywane przez Wykonawcę w pełnej wysokości.
Lokalizacja:
Prace będą prowadzone na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego
w Białymstoku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdorazowe zlecenie. Nieruchomości cechuje różna kategoria trudności w wykonywaniu prac:
I Kategoria trudności:
- usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością swobodnego zrzucania na ziemię - drzewa rosnące poza ciągami pieszymi, z dala od głównego ruchu ulicznego, osiedlowe zieleńce, place zabaw,
II Kategoria trudności:
- ścinka gałęzi z koniecznością użycia lin pomocniczych do opuszczania większych gałęzi lecz nie więcej niż do 50% całej ilości usuwanej z drzewa - z uwagi na inne utrudnienia znajdujące się w najbliższym otoczeniu drzewa (bliskie sąsiedztwo np. budynków). Nie dotyczy drzew rosnących przy drogach wewnętrznych i osiedlowych ciągach pieszych.
Cięcia pielęgnacyjne:
Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, wykonywane są jako zabiegi sanitarne poprzedzające wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa.
Pora cięć: drzewa iglaste - przez cały rok, drzewa liściaste - przez cały rok (za wyjątkiem żywych części drzew „płaczących” z rodzaju; brzoza, grab, klon, u których cięcia należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do października).
Rozmiar cięć: Bez ograniczeń tylko w przypadku usuwania pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych.
Miejsce cięć
Gatunki liściaste:
- gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, z zasadą
nie naruszania kalusa bez względu na jego wielkość,
- gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę - tak, aby nie kaleczyć obrączki; Gałęzie żywe wyrastające pod katem zbliżonym do kąta prostego - tnie się tuż za obrączką, w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym wykonywane jest cięcie.
- likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd. W każdym przypadku usuwania gałęzi żywych
- nad raną musi pozostać żywy odpowiedniej wielkości, zdolny do gojenia powstałej rany konar. Gatunki iglaste:
- gałęzie żywe i martwe – tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi
Jakość cięć:
Cięcie musi być wykonane we właściwym miejscu. Powierzchnia cięć musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrą piłą. W celu uzyskania wymaganej jakości cięcia, gałęzie powinny być przed wykonaniem ostatecznego cięcia skrócone. W celu uniknięcia uszkodzeń drzewa przy usuwaniu gałęzi grubych, bardzo grubych i konarów zaleca się cięcia stopniowe, odcinkami
i opuszczanie odciętych części w sposób kontrolowany na linach.
Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą łańcuchową.
Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia
z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnym narzędzi.
Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnienie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. Zakazane jest ześlizgiwanie się po pniu w drzewołazach.
Po wykonaniu zabiegów sanitarnych w obrębie korony drzewa, które wykonywane są jako pierwsze Wykonawca podejmie dalsze prace pielęgnacyjne indywidualnie dobrane dla każdego wcześniej wskazanego drzewa określone w protokole prac.
Dalsze prace będą polegały na wykonaniu cięć korygujących, prześwietlających, technicznych budowlanych (kolizja z obiektami) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych .
Cięci korygujące w tym formowanie korony:
Cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom. Prowadzone są przez całe życie drzewa – wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektórymi cechami osobniczymi poszczególnych egzemplarzy. Wykonuje się je zwykle łącznie z cięciami sanitarnymi. Cięcia korygujące obejmują: odciążanie korony, redukcję korony oraz usuwanie gałęzi nieprawidłowych (np. krzyżujących się, ocierających, wyrastających pod ostrym kątem, gałęzi rosnących
do wnętrza korony - nadmiernie ją zagęszczających.
UWAGA - dotyczy tylko zabiegu poprawy statyki drzewa.
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi wykonać dokumentację fotograficzną każdego drzewa wskazanego do poprawy statyki w zleceniu prac. Wykonane zdjęcia muszą być ostre oraz wykadrowane w taki sposób, aby widoczny był pokrój korony drzewa i jej objętość. Po przeprowadzeniu pielęgnacji Wykonawca ponownie zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną, z tej samej perspektywy i miejsca jak przed przystąpieniem do prac, aby widoczny był postęp prac i ilości usuniętej objętości korony. Dokumentacja zdjęciowa staje się własnością Zamawiającego i musi zostać przekazana
w formie papierowej lub plików komputerowych, w ustalony sposób, po podpisaniu protokołu odbioru prac w terminie do 7 dni.
a) Pora cięć:
Od lutego do października – za wyjątkiem drzew z rodzaju: brzoza, grab, klon, na których cięcia należy wykonać od czerwca do października
b) Rozmiar cięć:
w jednym nawrocie całkowity wymiar wszystkich cięć nie powinien przekroczyć 30% korony z zasadą dążenia do zachowania naturalnej formy pokroju korony charakterystycznego dla danego gatunku. Cięcie gałęzi grubych jest możliwe tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobów skorygowania wad. Przy wykonywaniu odciążeń i korekt budowy korony zasadą jest usuwanie masy z gałęzi cieńszych przed tą samą masą gałęzi grubszych.
c) Miejsca cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
d) Jakość cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
Cięcia prześwietlające:
Cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa. Zabieg ten jest bliski cięciom korygującym i obowiązują przy nim te same zasady.
a) Pora cięć:
Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do września.
b) Rozmiar cięć:
Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.
c) Miejsca cięć:
Jak przy cięciach pozostałych.
d) Jakość cięć:
Jak przy cięciach pozostałych.
Cięcia techniczne budowlane (kolizja z obiektami):
Wykonywane w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Cięcia te polegają na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a następnie na redukcji pozostałej części korony
w celu zachowania statyki. W przypadku poprawy warunków świetlnych w lokalach polegają dodatkowo na rozrzedzeniu korony i obniżenia wierzchołka, a w uzasadnionych przypadkach wyprowadzeniu korony na boki.
a) Pora cięć:
Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października
b) Rozmiar cięć:
Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.
c) Miejsca cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
d) Jakość cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych:
Cięcia te mają na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości nie mniejszy niż 4,5 m nad drogą i nie mniejsza niż 2,5 m nad ciągiem pieszym. Cięcie grubych gałęzi należy wykonywać w ostateczności w porozumieniu
z Zamawiającym.
a) Pora cięć:
Od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października.
b) Rozmiar cięć:
Całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.
c) Miejsca cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
d) Jakość cięć:
Jak przy cięciach sanitarnych.
Wymagane uprawnienia i dokumenty:
Cięcie drzew związane jest z pewnym niebezpieczeństwem dla wykonującego prace na wysokości jak również dla ludzi i ich mienia w otoczeniu drzew ciętych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, w tym wyposażenie swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną i roboczą, a także w sprawny, posiadający stosowne atesty sprzęt
i narzędzia pomocnicze, oraz właściwe oznakowanie miejsca wykonywanych prac, a także zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających
w zasięgu prowadzonych prac. Prace muszą być wykonywane przez przeszkolone osoby zwane arborystami; preferowany jest zawód Tree Worker, wykonawca powinien przedstawić stosowne certyfikaty lub stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
UWAGA !!!
Cięcia koron drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. W razie wystąpienia ptasich gniazd wykonawca winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego i zaniechać prac. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego
gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się