Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przewidziane ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) – dotyczy pakietu 1.
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty, dopuszczenia, wpisy do odpowiednich rejestrów - dotyczy pakietów 1-3.
4.Zamawiający wymaga, aby czystość tlenu medycznego wynosiła min 99,5% potwierdzona charakterystyką produktu leczniczego – dotyczy pakietu 1.
5.Oferowane gazy muszą spełniać określone wymogi prawne i techniczne: gazy techniczne – PN-C-84905:1998, PN-C-84909:1997, PN-C-84913:1974, PN-C-84920:1997 – dotyczy pakietu 3.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - dotyczy pakietu 2.
- Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252),
- Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993 r. - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami.
7.Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do wskazanego magazynu gazów Szpitala Miejskiegow Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., którego obiekty znajdują się:
1) 41-703 Ruda Śląska; ul. W. Lipa 2 (dotyczy pakietów 2, 3 z wyłączeniem poz. 1):
w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00-6:00 dnia następnego, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
2) 41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11 (dotyczy pakietu 3 poz. 1);
w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 07:00-15:00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
8.Tlen medyczny ciekły będzie dostarczony do zbiornika tlenu usytuowanego na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ulicy W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska, w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00-6:00 dnia następnego, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej – dotyczy pakietu 1.
9.Zamawiający oczekuje ciągłej dostawy tlenu medycznego ciekłego na każdorazowe zlecenie telefoniczne transportem Wykonawcy, którego koszty należy wliczyć w koszt dostarczanego gazu - dotyczy pakietu 1.
10.W zakresie pakietu 1 - tlen medyczny ciekły - Zamawiający oczekuje oddania w dzierżawę zbiornika kriogenicznego o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ i nie większej niż 12 m³, co jest uwarunkowane lokalizacją zbiornika i istniejącą infrastrukturą.
11.Do zainstalowania zbiornika na ciekły tlen przeznaczony jest ogrodzony teren przy hydroforni i tlenowni Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ul. Wincentego Lipa, 41-703 Ruda Śląska, zabudowany płytą fundamentową z betonu B-20 o grubości 60 cm, o wymiarach w rzucie poziomym 500 x 550 cm, płyta zbrojona krzyżowo prętami zbrojeniowymi fi 12mm ze stali A-III. Płyta posadowiona jest na podsypce piaskowej grubości 25cm zagęszczonej warstwowo i warstwie chudego betonu B-10 o grubości 10 cm. Uziemienie dla zbiornika wykonane jest z płaskownika 30 x 4 Fe/Zn. Sposób montażu oraz technologię posadowienia Wykonawca musi dobrać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wytycznych producenta oraz przepisów BHP - dotyczy pakietu 1.
12. Zamawiający oświadcza, że posiada zainstalowaną stację Gas Control Station dla dostarczonego do obiektów Szpitala tlenu. Jako podstawowe źródło dostarczanego tlenu traktuje się zbiornik kriogeniczny, a jako źródło rezerwowe służą dwie baterie butli tlenowych. Całość poboru tlenu dla obiektów szpitalnych reguluje ww. stacja redukowania i monitorowania ciśnienia. Ciśnienie tlenu doprowadzanego do Gas Control Station powinno wynosić minimum 13 bar – dotyczy pakietu 1.
13.Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, ponosząc całość nakładów finansowych, wykonać wszelkie roboty związane z montażem nowego zbiornika oraz wykonaniem niezbędnej do jego funkcjonowania instalacji.Termin zabudowania i uruchomienia funkcjonowania zbiornika ciekłego tlenu medycznego wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy pakietu 1.
14.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające instrukcję obsługi i bezpieczeństwa oraz przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie tych instrukcji – dotyczy pakietu 1.
15.Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełną konserwację zbiornika w ciągu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego – dotyczy pakietu 1.
16.Wykonawca przekaże dokumentację techniczną zbiornika, w tym książki rewizji Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamontowania zbiornika – dotyczy pakietu 1.
17.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zbiornika w należytym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego i zapisami dokumentacji techniczno – ruchowej. Koszt rewizji zbiornika wykonywanej przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego pokrywa Wykonawca – dotyczy pakietu 1.
18.Po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca zdemontuje i odbierze zbiornik na swój koszt. Demontaż zbiornika ciśnieniowego nie może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia rozwiązania umowy, chyba że Zamawiający określi inaczej – dotyczy pakietu 1.
19.Wykonawca ubezpieczy zbiornik wraz z zespołem urządzeń technicznych, niezbędnych do jego funkcjonowania, od następstw nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, pożaru, wyładowań atmosferycznych, kradzieży, dewastacji itp. na okres obowiązywania umowy – dotyczy pakietu 1.
20.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom obowiązujących norm jakościowych i do każdej dostawy zostanie dołączony odpowiedni atest – dotyczy pakietów 1-3.
21.Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
22.Dostawa będzie następowała sukcesywnie na podstawie okresowych zamówień określających rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
20.Zamówienie dotyczące realizacji dostaw może być złożone w formie ustnej (telefonicznie) lub pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną. Każde ustne zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
20.Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zapotrzebowania własnym transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
21.Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym.
22.Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt. Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamacje ilościowe Zamawiającego poprzez uzupełnienie partii towaru lub wymianę towaru błędnie dostarczonego przez dostawcę, w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zgłoszenia reklamacji (faks, e-mail). Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni licząc od daty przesłania zgłoszenia reklamacji.
23.Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. W. Lipa 2
Ruda Śląska 41-703
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. W. Lipa 2
Ruda Śląska 41-703
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.