Powrót

Płyty gumowe do ładowarko-zwałowarki ŁZKS-125

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:

1. PŁYTA DOSZCZELNIAJĄCA TG 15x1.3 ŁADOWARKO-ZWAŁ.ŁZKS-125
Guma zwykła grubość 15mm, szerokość 1000mm, długość 2000mm
– 12szt .
2. PŁYTA WYKŁADKOWA TP 15x1000x2000m ŁADOWARKO-ZWAŁOWARKA ŁZKS-125
Guma trudnopalna grubość 15mm, szerokość 1000mm, długość 2000mm – 12szt
3. WKŁAD ZGARNIACZA TG 20x10 ŁADOWARKO-ZWAŁ.ŁZKS-125
Guma trudnopalna grubość 20mm, szerokość 350mm, długość 10000mm - 12szt

KRYTERIA OGÓLNE
Zamawiający wymaga przesłania karty katalogowej wyrobu z którego będzie wykonany przedmiot zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy - TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg. Incoterms 2010 ,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja minimalna 12 miesięcy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy)
• numer rachunku bankowego (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać numer rachunku bankowego na który dokonywane będą płatności).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.

• Kryterium oceny ofert: 100% cena.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się