Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krościenko w Leśnictwie Niedzica w 2020 r.

» Opis zapytania

1.1Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020 r. poz. 6.– dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania, zrywki i manipulacji drewna w tym wyrób drewna kłodowanego, zagospodarowania, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych prac związanych z gospodarką leśną, których wykonanie w formie usług jest niezbędne dla realizacji zadań gospodarczych oraz właściwego funkcjonowania gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Krościenko w Leśnictwie Niedzica, do wykonania w roku 2020.
1.2.Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie „III.1.1.”, został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, dla Leśnictwa Niedzica.

1.3.Wyszczególnienie prac oraz miejsce ich wykonania dotyczą roku 2020.

1.4.W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia prac nie planowanych, na które Wykonawca nie zaoferował stawki jednostkowej, będą one rozliczane według - „Katalogu norm czasu prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu” – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21.11.2003 r.
1.5.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) i opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
1.6.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

1.7. Przedmiot zamówienia to całość prac z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie „Niedzica”.
Złożona oferta musi obejmować wszystkie tworzące ją pozycje i ceny jednostkowe.

1.8.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krościenko teren Leśnictwa Niedzica.

1.9. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SIWZ).

1.10.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji prac przedmiotu zamówienia, które mogą być lub są finansowane lub współfinansowane z funduszy unijnych lub innych funduszy pomocowych w przypadku nieotrzymania od dotującego środków finansowych na ich realizację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Trzech Koron 4
Krościenko nad Dunajcem 34-450
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Krościenko
ul. Trzech Koron 4
Krościenko nad Dunajcem 34-450
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się