„GOSPODARKA ŁOWIECKA W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE w roku 2020” - II postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice, obejmujących w szczególności organizację polowań zbiorowych i indywidualnych, utrzymanie urządzeń łowieckich, uprawę poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny, preparacja trofeów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ, kosztorysie ofertowym załączniku nr 2a do SIWZ oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie wzorem umowy stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Wolsztyńska 13E
Włoszakowice 64-140
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E
Włoszakowice 64-140
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się