Powrót

System CCTV do sklepu Żabka

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,

Proszę o zamieszczenie w jednym załączniku PDF opis funkcjonowania systemu CCTV (technologia, możliwości, logistyka itp) zaproponowanego przez Państwa.

Oprócz samej wyceny, chcielibyśmy zobaczyć w jaki sposób będzie działał system.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Podmiotu/Podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z wieloma wyłonionymi Oferentami w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ŻABKA POLSKA na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

ŻABKA POLSKA zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji. Dostęp do nich będzie miał jedynie zespół projektowy obejmujący pracowników ŻABKA POLSKA.

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty zostały umieszczone w załączonych dokumentach.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Współpracy załączonych do niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 13:00


» Lokalizacja

61-586 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Departament Techniczny
plac Andersa 7
61-894 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się