„Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice” w ramach zadania „Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej” i „Utrzymanie cmentarza gminnego”.
Zadanie dotyczy usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach będących własnością Gminy Polkowice lub będących w zarządzie Gminy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) ścinanie drzew wraz z frezowaniem pniaka:
odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia – kłody oraz opuszczenie ich na linach; pocięcie pni i grubych konarów na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach może wystąpić konieczność przewiezienia pnia w całości) oraz przewiezienie na odległość do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; sfrezowanie pniaka oraz korzeni na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu; zasypanie dołu po sfrezowanym pniaku ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu;
b) ścinanie drzew wraz z karczowaniem karpiny:
odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia – kłody oraz opuszczenie ich na linach; przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny; pocięcie pni i grubych konarów na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach wystąpi konieczność przewiezienia pnia w całości) oraz przewiezienie na odległość do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; odkopanie korzeni wraz z pniakiem; obcięcie i wydobycie korzeni i pniaka z dołu (o ile nie spowoduje uszkodzenia np. chodnika itp.), zasypanie dołu piaskiem i ziemią urodzajną o warstwie min. 20 cm oraz wywiezienie i zagospodarowanie wydobytej karpiny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) ścinanie drzew bez usuwania karpiny:
odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczanie ich na linach; ścięcie pnia piłą mechaniczną; pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach wystąpi konieczność przewiezienia pnia w całości); wywiezienie drewna, pochodzącego z kłody na odległości do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;
d) frezowanie pniaka:
odkopanie korzeni wraz z pniakiem, sfrezowanie pniaka oraz korzeni (o ile ich sfrezowanie nie spowoduje uszkodzenia np. chodnika itp.) na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu; zasypanie dołu po sfrezowanym pniaku ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu;
e) ścięcie 1 m2 krzewu:
ścięcie krzewu piłą mechaniczną, wydobycie korzeni, rozdrobnienie konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się