Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Dobre Zabrze - poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002.

» Opis zapytania

Rozdział III. SIWZ: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Dobre Zabrze - poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002. Sygn. sprawy DZP/03PN/2020

Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń obejmuje:
• Pakiet nr 1 - Szkolenie z radzenia sobie ze stresem - działanie edukacyjno-szkoleniowe,
• Pakiet nr 2 - Szkolenie z bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

3. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
1) zaoferują termin płatności do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,
2) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ,
3) wykonają usługę szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. C. Skłodowskiej 10
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się