Organizacja i przeprowadzenie cyklu 2 dniowych szkoleń z bezpiecznej ewakuacji z turbin wiatrowych - GWO Basic, moduł WAH

» Opis zapytania

Nazwa: Cena szkolenia
Opis: Całościowy koszt
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Szkolenie zwolnione z VAT dla instytucji finansujących szkolenie ze środków publicznych)
Termin realizacji (12 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację usługi)
Doświadczenie firmy i trenerów (łączna liczba szkoleń z tej tematyki (zamkniętych i otwartych) przeprowadzonych w 2019 roku

łączna liczba szkoleń (zamkniętych i otwartych) o tej tematyce przeprowadzonych przez trenerow dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia w 2019 roku)
Lokalizacja szkolenia (propozycje lokalizacji dla organizacji szkoleń w centralnej, południowej i północnej Polsce wraz z opisem zaplecza szkoleniowego)
Program szkolenia (zakres merytoryczny szkolenia powinien być zgodny z akredytowanym programem GWO w zakresie BASIC, WAH)

Opis i specyfikacja:
Szanowni
Państwo, Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o
przedstawienie przez Państwa oferty na przeprowadzenie cyklu dwudniowych
szkoleń, według opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z pozycjami
wymienionymi w formularzu ofertowym. Oferta
powinna zawierać:1. Datę oferty.2. Dane oferenta.3. Adresata oferty.4. Cenę dwudniowego szkolenia dla 1 uczestnika w PLN
netto i brutto.5. Opis firmy szkoleniowej, a w tym:·
ile szkoleń
o tej tematyce zostało przeprowadzonych w 2019 roku, ·
ile osób
zostało przeszkolonych z tej tematyki w 2019 roku, ·
informacje na
temat trenera/trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia, (m.in.
wykształcenie, posiadane certyfikaty, referencje),·
ile szkoleń
z tej tematyki zostało przeprowadzonych w 2019 roku przez trenera/trenerów
dedykowanych do realizacji szkolenia, ·
proponowane
lokalizacje wraz z opisem zaplecza szkoleniowego (w północnej,
południowej i centralnej Polsce),6. Podpis (akceptowany jest podpis elektroniczny) z
pieczęcią osoby sporządzającej ofertę.7. Termin ważności oferty.8. Uzupełnione lub wykreślone oświadczenie RODO zawarte w
załączniku nr 2.9. Informację o spełnianiu/nie
spełnianiu klauzul społecznych zgodnie z załącznikiem nr 3. I. OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAGrupa docelowa: Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego wykonujący
badania na turbinach wiatrowych. Cel i zakres szkolenia: Celem szkoleń jest zapoznanie
Inspektorów UDT wykonujących badania na turbinach wiatrowych z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeniami oraz sposobami ewakuacji w
razie realnych zagrożeń oraz uzyskanie certyfikatu GWO w zakresie I modułu
BASIC „Working at Height” oraz uzyskanie certyfikatu WINDA.Program
szkolenia powinien być zgodny z programem szkoleniowym akredytowanym przez GWO
BASIC – „Working at Height”. II. WARUNKI
WYBORU OFERTY/WYKONAWCY1. Cena -
Wartość oferty - waga 70%2.
Doświadczenie trenera/firmy szkoleniowej – waga 30% W celu oceny
oferty zostanie powołana dwuosobowa komisja.


L.P.


Kryterium wyboru oferty


Punktacja
% (waga)


Zasady
punktacji
1.


Cena dwudniowego szkolenia dla 1
uczestnika (netto i brutto)


70%


(cena
brutto oferty najniższej/ cena brutto oferty badanej)
2.


Doświadczenie trenera i
doświadczenie firmy


30%


Maksymalnie 20 punktów
Ocenie podlegają między innymi:
1. Minimum 10 szkoleń z tego zakresu
przeprowadzonych w 2019 roku, przez Trenera dedykowanego do przeprowadzenia
szkolenia – 10 pkt
2. Minimum 20 szkoleń
przeprowadzonych przez firmę w roku 2019 zgodnie z akredytacją GWO – 10
pktIII. WARUNKI
REALIZACJI ZAMÓWIENIAIstotne
warunki realizacji zamówienia:1. Zakres
tematyczny szkolenia powinien być zgodny z normą Global Wind Organisation w zakresie
I modułu GWO BASIC – „Working at Height” przez ośrodek posiadający akredytację
Global Wind Organisation.2. Szkolenie
będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy stronami.3. Długość
szkolenia – 2 dni, każdy dzień po 8 godzin szkoleniowych, (tj. jedna godzina
szkoleniowa = 45 minut zegarowych), nie wliczając przerw kawowych, przerwy
obiadowej, podzielony na część teoretyczną i praktyczną.4. Liczba
uczestników – maksymalnie 100 pracowników UDT (10 grup szkoleniowych około 10
osobowych).5. Miejsce
szkolenia – ośrodek szkoleniowy Wykonawcy. Wymagana jest możliwość
przeprowadzenia szkoleń w 3
lokalizacjach: na północy, na południu oraz w centralnej Polsce. 6. Termin
realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.7. Cena
szkolenia obejmie wydanie uczestnikom Certyfikatu GWO.8. Wykonawca
przygotuje raport ze szkolenia zawierający:- oryginały
list obecności,- oryginały
i raport z ankiet oceniających szkolenie,- raport
zawierający ocenę postępów poszczególnych uczestników szkolenia (pre-test i
post-test).9.
Ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia – po stronie Wykonawcy.10.
Materiały szkoleniowe oraz podstawowy ekwipunek – Środki Ochrony Indywidualnej
(między innymi: uprząż, kask, lonże) – po stronie Wykonawcy.11. Catering
to znaczy: 2 przerwy kawowe składające się m.in. z kawy, herbaty, soków, wody,
mleka, owoców, cukru, cytryny, ciasta i ciasteczek oraz obiad składający się z
dwóch dań i deseru, z możliwością wyboru wersji wegetariańskiej w każdym dniu
szkolenia – po stronie Wykonawcy.Zamawiający
oświadcza, że udział pracowników w szkoleniu jest finansowany w całości ze środków
publicznych, co zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów i
usług (VAT), stanowi podstawę do wystawienia faktury za usługę szkolenia
zwolnioną z podatku VAT. IV. WARUNKI
PŁATNOŚĆI1. Termin płatności: 21 dni od daty wpływu do UDT
wystawione faktury. UDT nie dokonuje przedpłaty.2. Płatność dokonana zostanie przelewem
na konto bankowe Wykonawcy.

Lp.


Przedmiot zamówienia


Ilość


Cena jednostkowa netto (PLN)


Wartość netto (PLN)


Stawka podatku VAT


Wartość podatku VAT


Wartość brutto

z VAT (PLN)
(UDT oświadcza, iż Usługa jest
w całości finansowana ze środków publicznych)


Termin
realizacji

1


Szkolenie
GWO WAH
RazemOkres ważności oferty: minimalnie 3 miesiące Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: szkoleniapracownikow@udt.gov.pl Termin
nadsyłania ofert upływa w ciągu 7 dni od daty wystawienia oferty tj dnia
20.02.2020 (godzina 23:59). Pod uwagę będą brane jedynie oferty złożone na
platformie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że: § Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w
Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,§ Kontakt
z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony
Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl),
oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl), § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i
realizacją zamówienia publicznego …………….
(dane
identyfikujące postępowanie, np.
nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; §
w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:−
na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać
ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;−
na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;−
na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może
zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp; −
prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:−
w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−
na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel 22 57 22 393.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 23:59


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się