Produkcja (druk i oprawa) artystycznej książki fotograficznej.

» Opis zapytania

Nazwa: Produkcja (druk i oprawa) artystycznej książki fotograficznej.
Opis:
Ilość: 500 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Jakość (Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do 21.02.2020 r.)

Opis i specyfikacja:

Produkcja
książki "Kolekcja Wrzesińska 2019 – Chris Niedenthal &
Tadeusz Rolke"

1.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem
zapytania ofertowego jest produkcja (druk i oprawa) artystycznej
książki fotograficznej z cyklu Kolekcja Wrzesińska. Książka zawierać będzie kolorowe fotografie autorstwa Chrisa Niedenthala i
Tadeusza Rolke oraz teksty towarzyszące. Wydawcą jest Muzeum
Regionalne we Wrześni, książka posiadać będzie nr ISBN.
Szczegółowe informacje na temat Kolekcji Wrzesińskiej i
wcześniejszych wydawnictw z cyklu Kolekcja Wrzesińska znajdują
się na stronie: https://www.facebook.com/kolekcjawrzesinska


2.
Specyfikacja techniczna - opis parametrów książki


Nakład:
500 sztuk


Format
bloku:
dwa bloki 140 x 190 mm, pionTechnologia
druku: druk
offsetowy, 175 LPI - CMYK + PANTONE 115C


Liczba
stron:
dwa bloki po 96 stron, 4+4 (na pierwszej stronie bloku druk kolorem
PANTONE 115C); wyklejka tył: 4 strony, 1+0 (kolor PANTONE 115C )


Blok:
dwa
bloki szyto klejoneszyty
16+16+16+16+16+16


szycie
nicią koloru białego


klejenie
na zimno


grzbiet
szwajcarski, oklejony płótnem drobno tkanym na podłożu
papierowym kolor biały: płótno
CANVAS EXTRA 1110,
płótno identyczne jak na wewnętrznej stronie oprawy


papier:
Arctic
Volume White 150 g/m²

ekskluzywny,
powlekany, matowy, o poniższych parametrach:
• gramatura
(g/m²): 150
• nieprzezroczystość
(%): 97
• grubość
(μm): 165
• wolumen
(grubość/gramatura): 1.1

• białość
(CIE): 120
• jasność
(ISO 2470/D65 %): 96
• szorstkość
(Bendtsen, ml/min): 4.4
• FSC-C007342,
PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS
• kierunek
włókna: LG
• kolor:
biały


druk
offsetowy: 175 LPI 4+4 (na pierwszej stronie bloku druk kolorem
PANTONE 115C)Rodzaj
oprawy:oprawa
twarda - specjalna


oprawa
wykonana z tektury 2 mm, oklejona płótnem dwustronniepłótno
drobno tkane na podłożu papierowym w dwóch odcieniach:szarym
- płótno
CANVAS
EXTRA 1165
na zewnątrz (1 i 4 strona + grzbiet) zachodzące po 2 cm do wewnątrz
okładkibiałym
- płótno
CANVAS
EXTRA 1110
pokrywające wewnętrzną stronę wolnego grzbietu i zachodzące po
2 cm do bloków


na
zewnątrz okładki (1 i 4 strona + grzbiet) zadruk sitodrukiem
kolorem PANTONE 115C, na wcześniej wykonany poddruk koloru białegozginana
2 razy, grzbiet płaski, bez odsadzenia


dwa
bloki umieszczone w oprawie na 2 i 3 stronie, umieszczone grzbietami
do zewnętrznych krawędzi oprawy (blok na stronie 2 otwierany w
lewą stronę, blok na stronie 3 otwierany w prawą stronę)


bloki
z grzbietem szwajcarskim, oklejonym płótnem drobno tkanym na
podłożu papierowym w kolorze białym: płótno CANVAS
EXTRA 1110,
płótno identyczne jak na wewnętrznej stronie oprawywyklejki
na końcu obu bloków wklejone na 2 i 3 stronie okładkipapier
na wyklejkę: Arctic
Volume White 170 g/m²

ekskluzywny,
powlekany, matowy, o poniższych parametrach:
• gramatura
(g/m²): 170

• nieprzezroczystość
(%): 98
• grubość
(μm): 187
• wolumen
(grubość/gramatura): 1.1

• białość
(CIE): 120
• jasność
(ISO 2470/D65 %): 96
• szorstkość
(Bendtsen, ml/min): 4.4
• FSC-C007342,
PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS
• kierunek
włókna: LG
• kolor:
biały
wyklejka
zadrukowana - druk offsetowy 1+0, kolorem PANTONE 115C3.
Proces prac nad produkcją książki
Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania następujących kroków w wymienionej
poniżej kolejności:
a)
wykonanie próbnego wydruku offsetowego zawierającego zestaw ok. 16
zdjęć mieszczących się na jednym arkuszu B2. Druk 4+0 175 lpi na
papierze zgodnym ze specyfikacją techniczną. Zdjęcia zostaną
wybrane przez Autorów i Kuratora projektu. Na podstawie próbnego
wydruku zostaną wprowadzone ewentualne korekty na maszynie
drukarskiej lub w plikach. Wydruk próbny zostanie wykonany w
obecności osób wskazanych przez Zamawiającego i w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym
b)
wykonanie próbnego zadruku sitodrukiem płótna drobno tkanego
zgodnie ze specyfikacją okładki z pkt. 6 na płótnie zgodnym ze
specyfikacją z punktu 6b. Przedstawienie próby okładki do
akceptacji osobie lub osobom wskazanym przez Zamawiającego w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym
c)
przedstawienie osobom wskazanym przez Zamawiającego RIPa
drukarskiego wykonanego dla dostarczonego przez Zamawiającego pliku
produkcyjnego

d)
druk książki, ściśle według dostarczonego projektu – podczas
druku będą obecne osoby wskazane przez Zamawiającego.
e)
Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad drukiem.
Odpowiedzialność za wszelkie błędy na tym etapie spoczywa na
Wykonawcy.
f)
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rozrys okładki, na podstawie
którego Zamawiający dostarczy Wykonawcy finalny projekt okładki

g)
wydruk okładki i oprawa książki, ściśle według wcześniej
dostarczonego projektu – Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania
nadzoru nad wykonaniem oprawy.
h)
spakowanie gotowych książek w opakowania zbiorcze po 10 sztuk,
umożliwiające ich bezpieczny transport i przechowywaniei)
dostarczenie w wyznaczonym terminie gotowych książek do siedziby
Zamawiającego


4.
Termin wykonania: 5 tygodni od dnia podpisania umowy
5.
Warunki udziału w zapytaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków


O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-
posiadają
zdolności techniczne lub zawodowe
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 3
(trzy) usługi
związane z wykonaniem druku
i oprawy książki zawierającej fotografie i tekst o następujących
parametrach (konieczność przedstawienia i dołączenia do zapytania odpowiednich referencji):


a)
druk offsetowy CMYK (parametr obecny w każdej usłudze),
b)
druk offsetowy CMYK + raster normalny + liniatura 175 lpi + na
papierze powlekanym matowym (zbiór parametrów obecny w przynajmniej
jednej usłudze),
c)
sitodruk tekstu na płótnie drobno tkanym (parametr obecny w
przynajmniej jednej usłudze),
d)
grzbiet szwajcarski oklejony płótnem drobno tkanym (parametr obecny
w przynajmniej jednej usłudze),
e)
oprawa wykonana z tektury oklejonej dwustronnie płótnem drobno
tkanym (parametr obecny w przynajmniej jednej usłudze),
f)
dwa bloki wklejone w jednej oprawie (parametr obecny w przynajmniej
jednej usłudze),
Wykonawca
w terminie do dnia 21.02.2020 r. dostarczy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62 -300 Września książki-próbki,
które posłużą do oceny oferty w kryterium „Jakość”. Uwaga:
Książki (jako próbki) potwierdzające DRUK muszą w stopce
potwierdzać wykonanie druku przez Wykonawcę składającego ofertę.
Dołączone książki pozostają załącznikiem do złożonej oferty
przez okres 5 lat.

6.
Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty
1)
CENA - 50 %
Przy
ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana
oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:


Cena
najniższej oferty (zł)
CENA
=


------------------------------------------
x 100,00 pkt. X 50 %


Cena
oferty badanej (zł)
Maksymalna
ilość punktów do uzyskania w kryterium „CENA” to 50 pkt.
2)
Jakość - 50 %
Ocena
ofert w tym kryterium będzie prowadzona przez skład oceniający (2
przedstawicieli Zamawiającego, projektanta książki oraz kuratora
projektu) w drodze indywidualnej oceny jakości przedstawionych
(dostarczonych) wraz z ofertą próbek i będzie ona dokonana zgodnie
z poniższymi podkryteriami:

Lp.


Kryterium
oceny jakości


Ocena
w punktach
dobra


średnia


zła
Okładka
1Sitodruk
na płótnie drobno tkanym4


2


0
Blok
2Ostrość
i jakość odwzorowania fotografii CMYK


8


4


0
3Jednolitość
natężenia farby na stronach


2


1


0
4Czystość
i czytelność tekstu


1


0,5


0
5Poprawność
registru wydrukowanych kolumn lub pagin


1


0,5


0
6Trwałość
zadrukowanych powierzchni (odporność na rozmazywanie i
przenoszenie na sąsiednie strony)


4


2


0
7Estetyka
obcięcia boków bloków2


1


0
Oprawa
(introligatorstwo)
8Jakość
obcięcia trzech boków okładki (prawidłowe krojenie bez
postrzępień i rys, brak wgnieceń na okładkach)


2


1


0
9Jakość
sklejenia okładki z blokiem oraz jakość przyklejenia okładki
i wklejki (jakość, trwałość, elastyczność kleju, brak
zabrudzeń klejem okładki)


4


2


0
10Jakość
szycia, zaklejenia grzbietu “na zimno”,


4


2


0
11Jakość
oklejenia okładki tekturowej płótnem drobno tkanym4


2


0
12Jakość
wykonania grzbietu szwajcarskiego oklejonego płótnem drobno
tkanym (otwieranie, trwałość, elastyczność, estetyka)


4


2


0
13Jakość
wklejenia dwóch bloków w jedną oprawę (spasowanie)


6


3


0
14Wytrzymałość
oprawy


4


2


0
Łącznie:
50


25


0


Maksymalna
ilość punktów do uzyskania w kryterium „Jakość” to 50,00
pkt.

3.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów
przyznanych w powyższych kryteriach. Oferta, która otrzyma
największą łączną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
4.
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4
zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

7. Projekt umowy w załączniku.
8. Wykonawca w zapytaniu określa koszt netto za produkcję 1 sztuki książki.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 14:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

UMiG Września


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się