Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Krosna oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie zaangażowanych w realizację projektu pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

» Opis zapytania

Nazwa: Warsztaty
Opis: Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Krosna oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie zaangażowanych
w realizację projektu.

a) Zakres warsztatów:
- prawidłowość realizacji i odbioru projektu badawczo-rozwojowego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
Zakres tematyczny:
• Przygotowanie postępowania na dostawę/usługi dofinansowane
z zewnętrznych źródeł - czynności niezbędne do wykonania.
• Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
• Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania. Dopuszczalność podziału zamówienia - przesłanki.
• Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
• Wykaz dokumentów - Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.
• Pytania do treści specyfikacji – prawa i obowiązki zamawiającego
i wykonawców, zmiana treści SIWZ a termin składnia ofert. Kiedy zmiana specyfikacji jest istotna. Problematyka aktualności dokumentów składanych
w procedurze.
• Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów.
• Projekt umowy – punkty krytyczne; Spójność projektu umowy z pozostałymi zapisami dokumentu SIWZ; Kluczowe klauzule umowne stosowane w celu ochrony interesów Zamawiającego.

b) Ilość uczestników:
- 8 osób.
c) Ilość godzin – 8 – przy założeniu, że jedna godzina warsztatu to 1 godzina zegarowa,
c) Dodatkowe informacje i wymogi:
- zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika osobno, wszystkie materiały powinny być oznaczone odpowiednim logo w związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotowego projektu,
- zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów – w formie 1 danie obiadowe, przekąski (kanapki, kruche ciastka) oraz napoje (kawa, herbata i woda),
- sala szkoleniowa ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów (rzutnik) zostanie zapewniona przez Zamawiającego,
- wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia list obecności oraz ankiety podsumowującej warsztaty.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (do dnia 31.03.2020 r.)
offer_value (Wartość oferty)
Oferta (Ofertę należy dołączyć na załączonym formularzu.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość". związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2020 | 11:07


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Krosno


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się