Opracowanie Uproszczonych planów urządzenia lasów dla gminy: Chełm, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Siedliszcze i Wierzbica

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r., dla gmin powiatu chełmskiego: Chełm, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Siedliszcze i Wierzbica, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, o powierzchni łącznej do 2 500 ha, według stanu ewidencyjnego na dzień 10 stycznia 2020 r., położonych na terenie gmin: Chełm - 220 ha, Dorohusk - 580 ha, Kamień - 350 ha, Rejowiec - 360 ha, Siedliszcze - 300 ha, Wierzbica - 370 ha, w tym części zalesień dokonanych na gruntach rolnych w ramach działania 08 „Inwestycje i rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014 - 2020, niewykazanych w ewidencji jako lasy.
b) inwentaryzacji stanu lasu;
c) prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu, z uwzględnieniem uwag i wniosków zebranych podczas procedury opracowywania przedmiotowego dokumentu.
2 Lasy i zalesione grunty objęte zamówieniem, położone na terenie wskazanych w sekcji 3.1 gmin wchodzą w skład następujących obrębów ewidencyjnych:
a) Chełm: Depułtycze Królewskie, Depułtycze Królewskie Kolonia, Henrysin, Horodyszcze, Horodyszcze Kolonia, Janów, Józefin, Koza Gotówka, Krzywice, Krzywice Kolonia, Ludwinów, Nowe Depułtycze, Nowiny, Nowosiółki, Nowosiółki Kolonia, Ochoża Kolonia, Okszów, Okszów Kolonia, Parypse, Podgórze, Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów Kolonia, Rudka, Srebrzyszcze, Stańków, Stare Depułtycze, Staw, Stołpie, Strupin Duży, Strupin Łanowy, Strupin Mały, Uher, Weremowice, Wojniaki, Wólka Czółczycka, Zagroda, Zarzecze, Zawadówka, Żółtańce, Żółtańce Kolonia,
b) Dorohusk: Barbarówka, Berdyszcze, Brzeźno, Dobryłówka, Dorohusk, Dorohusk Osada, Husynne, Kępa, Kolemczyce, Kroczyn, Ladeniska, Ludwinów, Majdan Skordiowski, Michałówka, Okopy, Okopy Kolonia, Olenówka, Ostrów, Pogranicze, Puszki, Rozkosz, Skordiów, Stefanów, Świerże, Świerże Kolonia, Teosin, Turka, Wólka Okopska, Zalasocze, Zanowinie,
c) Kamień: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, Ignatów Kolonia, Józefin, Kamień, Kamień Kolonia, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Pławanice Kolonia, Rudolfin, Strachosław, Wolawce,
d) Rejowiec: Adamów Kolonia, Aleksandria Krzywowolska, Aleksandria Niedziałowska, Bońkowszczyzna, Bieniów Niemirów, Czechów Kąt, Elżbiecin, Hruszów, Kobyle, Leonów, Majdan Stary, Marynin, Marysin, Niedziałowice Drugie, Niedziałowice Pierwsze, Rejowiec, Rejowiec Kolonia, Rybie, Siedliszczki, Wereszcze Duże, Wereszcze Małe, Wólka Rejowiecka, Zagrody, Zawadówka, Zyngierówka Felczyn,
e) Siedliszcze: Adolfin, Anusin, Bezek, Bezek Dębiński, Bezek Kolonia, Brzeziny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Chojno Nowe Drugie, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Stare, Dobromyśl, Gliny, Jankowice, Janowica, Julianów, Kamionka, Krowica, Kulik, Kulik Kolonia, Lechówka, Lipówki, Majdan Zahorodyński, Marynin, Mogielnica, Romanówka, Siedliszcze, Stasin Dolny, Wojciechów, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa Kolonia, Zabitek,
f) Wierzbica: Bakus Wanda, Busówno, Busówno Kolonia, Chylin, Chylin Wielki, Helenów, Kamienna Góra, Karczunek, Kozia Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Olchowiec, Olchowiec Kolonia, Pniówno, Syczyn, Święcica, Tarnów, Terenin, Werejce, Wierzbica, Wierzbica Osiedle, Władysławów, Wólka Tarnowska, Wygoda.
3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z:
a) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j., Dz. U. z 2020, poz. 6),
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302),
c) ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55.),
d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405, z późn. zm.),
e) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).
4 Rzeczowy zakres prac oraz podstawowe akty prawne i instrukcje, zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy dla wykonania UPUL, będące integralnymi częściami umowy.
5 Uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL) należy sporządzić w formacie A4 oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w trzech egzemplarzach:
a) jeden egzemplarz w twardej oprawie introligatorskiej z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,
b) dwa egzemplarze w miękkiej oprawie introligatorskiej z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,
c) mapy gospodarcze należy wykonać na podkładzie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 i dołączyć do każdego egzemplarza planu, przy czym jeden egzemplarz do korzystania w terenie musi być zalaminowany.
6 Zadania dla właścicieli lasów dot. prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, należy wykonać po jednym egzemplarzu dla każdego właściciela lub współwłaścicieli w wersji elektronicznej. Dla właścicieli lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu należy opracować projekty decyzji administracyjnych, ustalających zadania w wersji elektronicznej.
7 Operaty muszą posiadać rejestry działek leśnych (możliwość wyszukiwania) alfabetycznie według właścicieli oraz według numerów działek.
8 Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych uzgodni z sołtysami wsi, dla których będą sporządzane UPUL, sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych.
9 Wykonawca sporządzi wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów, który należy dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji.
10 Materiały geodezyjne będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do wykonania zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy odpłatnie.
11 Pracami należy objąć grunty przeznaczone do zalesienia, tereny te należy zaznaczyć na mapach gospodarczych. Na mapie gospodarczej zostaną oznaczone granice lasów innych własności.
12 Wykonawca sporządzi wykaz rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów.
13 Opracowaniem należy też objąć część zalesień dokonanych w ramach działania 08 „Inwestycje i rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014 - 2020, niewykazanych w ewidencji jako lasy. Do opracowania należy również włączyć grunty zalesione w ubiegłych latach przez osoby fizyczne, dotychczas nieprzeklasyfikowane.
14 Wykonawca zobowiązuje się do wyłożenia projektów UPUL na okres 60 dni przed terminem przekazania przedmiotu umowy, we właściwych urzędach gmin oraz przekaże właściwemu nadleśniczemu do zaopiniowania. Ponadto Wykonawca poinformuje Wójtów i Burmistrzów, że są oni zobowiązani do pisemnego poinformowania każdego właściciela lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu ze wskazaniem terminu do którego mogą składać zastrzeżenia lub wnioski. W tym czasie jeden egzemplarz projektu planów udostępni też Zamawiającemu, celem wstępnego zapoznania się z ich treścią.
15 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym typy gospodarcze drzewostanów dla poszczególnych siedlisk oraz rodzaje projektowanych rębni.
16 Wykonawca przyjmie w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów UPUL ewentualne zastrzeżenia i wnioski zainteresowanych właścicieli lasów, dotyczące projektów i przekaże je Zamawiającemu, celem wydania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.
17 Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego i skoryguje projekty UPUL w odniesieniu do uwzględnionych przez Zamawiającego zastrzeżeń i wniosków.
18 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 3 lat i maksymalnie 6 lat licząc od dnia zatwierdzenia przez Starostę Chełmskiego uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.
19 Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac, ewentualnych wad przedmiotu umowy powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.
20 Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy w chwili wydania Zamawiającemu nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, z wyjątkiem gdy jest on obciążony autorskimi prawami osobistymi twórcy.
21 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad, nie usunie wady w terminie określonym w sekcji 3.19 lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
22 Wykonawca dokona wymaganych prawem uzgodnień z właściwą Komendą Państwowej Staży Pożarnej.
23 Wykonawca uzyska wymagane opinie do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
24 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, takie jak:
a) inwentaryzacja i ocena stanu lasu,
b) określenie walorów przyrodniczych,
c) optymalizowanie funkcji lasu,
d) podział na gospodarstwa, wg pełnionych funkcji i przyjętych celów,
e) gospodarowania, ustalenie zadań gospodarczych i określenie sposobów ich realizacji,
f) optymalizowanie struktury wiekowej, gatunkowej i przestrzennej oraz budowy piętrowej lasu,
g) regulacja zapasu produkcyjnego oraz ustalenie etapów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,
h) wizualizacja przestrzenna lasów, gruntów i nieruchomości oraz funkcji lasów i zadań gospodarki leśnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się