Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
2.Wymagania podstawowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt były fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, lub certyfikaty, lub świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określonych norm obowiązujących prawem,
b)Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, ustawienia/zawieszenia podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia sprzętu,
c) Równoważne rozwiązania techniczne.
- W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
- W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
- w przypadku oferty tonerów zamawiający nie zezwala na stosowanie zamienników

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Monte Cassino 1
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się