Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli na te gazy przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Kod CPV według wspólnego słownika zamówień: 24111500-0, 33190000-8
3. Zamawiający wymaga aby realizacja dostaw częściowych tlenu medycznego oraz pozostałych gazów medycznych odbywała się w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia za pomocą faxu lub poczty e-mail.
4. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

Pakiet 1. Sukcesywne dostawy mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50 % tlenu medycznego do uśmierzania bólu w butlach 2,8 m³ (10 l) 4 butle
Dostawa osprzętu –jednorazowych ustników z filtrem będących wyrobem medycznym, wolnych od ftalanów stanowiących osprzęt kompatybilny z zaworem dozującym na butli. 200 sztuk
Dzierżawa butli wraz z zaworem dozującym będącym wyrobem medycznym, niewymagającym sterylizacji po każdym użyciu, który w swej konstrukcji nie zawiera ftalanów i który posiada ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. 1 sztuk/1461 dni
Pakiet 2 Sukcesywne dostawy podtleneku azotu w butlach po 7 kg 60 butli
Dzierżawa butli na podtlenek azotu 9 sztuk/1461 dni
Pakiet 3 Sukcesywne dostawy dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach po 7,5 kg 24 butle
Dzierżawa butli na dwutlenek węgla 2 sztuki/1461
Pakiet 4 Sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego 106 500 kg
Dostawa, montaż, dzierżawa zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły o pojemności wodnej 5000 – 7000 litrów z parownicą, instalacją i armaturą 1 sztuka/ 48 miesięcy
Pakiet 5 Sukcesywne dostawy tlenu medycznego sprężonego w butlach:
3 l=0,5 m³, 30 butli
10 l=1,6 m³, 180 butli
40l =6,4 m³= 750 m³ 70 butli
Dzierżawa butli na tlen sprężony 100 sztuk/ 1461 dni
Pakiet 6. Sukcesywne dostawy powietrza sprężonego 24 butle
Dzierżawa butli na powietrze sprężone 8 sztuk/1461 dni
Pakiet 7 Sukcesywne dostawy acetylenu 4 butle
Dzierżawa butli na acetylen 1 sztuk/1461 dni
Pakiet 8 Sukcesywne dostawy powietrza syntetycznego o zawartości 20% ± 1% tlenu + reszta azotu w butlach 10 m³ ( 50 l) 4 butle
Dzierżawa butli na powietrze syntetyczne 1 sztuk/1461 dni

4. Przedmiot zamówienia został jednoznacznie określony przez Zamawiającego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i w oparciu o własne potrzeby mające na celu osiąganie powtarzalnych, pozytywnych efektów leczenia. Wszystkie pozycje są niezbędne Zamawiającemu do przeprowadzenia zakontraktowanych z NFZ procedur.
5. Przedmiot zamówienia został określony ściśle i jednoznacznie poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej produktu oraz jego postaci, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia. Leki stanowiące przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony w przepisach międzynarodowych oraz podlega krajowemu nadzorowi przez: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu oraz bezpośredniej kontroli jakości przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
6. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z:
• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszej dokumentacji, które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty;
• użytkowaniem , w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem;
• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem;
• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji ponieważ przedmiotem zamówienia są produkty zużywalne jednorazowego użytku, natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę.
7. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. Zamawiający wymaga dołączenia wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim zaworu dozującego, dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w URPL i MB jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego.
8. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez uprawniony organ, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. „Prawo farmaceutyczne” (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) lub ustawą z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 211). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą uwierzytelnionych kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferowanych przez Wykonawcę produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych oraz Kart charakterystyki produktów.
9. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący (oddechowy), ustniki stosowane wraz zaworem oddechowym i filtrem antybakteryjnym, były zarejestrowane jako wyrób medyczny.
10. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
11. Wymagania dla tlenu medycznego. Ciekły tlen medyczny o czystości nie mniejszej niż 99,5 % oraz sprężony tlen medyczny o czystości nie mniejszej niż 99,5 % musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania jako produkt leczniczy na terenie RP wydane Ministra Zdrowia lub pozwolenia przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 – tekst jednolity, z późn. zm.)
a) a) Wykonawca musi zapewnić stałe, nieprzerywalne i pokrywające zapotrzebowanie Zamawiającego dostarczanie tlenu medycznego;
b) b) wskazane ilości są szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową;
c) c ) ciekły tlen medyczny dostarczany będzie transportem Wykonawcy do zbiornika kriogenicznego, którego lokalizacja została przewidziana na zapleczu budynku szpitala obok rozdzielni tlenu (koszt transportu należy wliczyć w cenę tlenu). Zamawiający informuje, że posiada tam również rampę do rozładunku butli z tlenem. Ponadto z uwagi na pewne różnice w wysokości terenu obiektu szpitala, w okresie np. zaśnieżenia dróg dojazdowych nie jest możliwe dostarczenie tlenu cysterną na ciągniku siodłowym, należy wtedy dostarczać tlen ciekły samochodem z cysterną będącą na jednej ramie nośnej; Zamawiający załącza mapkę sytuacyjną terenu szpitala wraz z lokalizacją tlenowni i istniejących dróg dojazdowych do niej oraz szkic tlenowni ( Załącznik nr 5 i 6do SIWZ ).
11. Wymagania do zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny:
a) Zamawiający oczekuje oddania w dzierżawę zbiornika o pojemności od 5000 do 6000 litrów , gdyż średnie miesięczne zapotrzebowanie Szpitala na tlen medyczny ciekły wynosi około 6000 kg; Wykonawca może zaproponować oddanie w dzierżawę zbiornika większego (do 7000 litrów ), lecz musi liczyć się z obliczeniową wytrzymałością istniejącego już fundamentu, w takim przypadku wskazane byłoby przeprowadzić wizję lokalną na terenie istniejącej tlenowni, czy oferowany zbiornik może być zainstalowany w przeznaczonym do tego miejscu;
b) zbiornik do magazynowania tlenu ciekłego zostanie na istniejącym już fundamencie z betonu B 150 o wymiarach 250 cm x 250 cm oraz głębokości 180 cm i mocowany na 4 śruby M 24 . Na powierzchni 23,30 m², ograniczonej istniejącym już ogrodzeniem musi stanąć zbiornik na tlen ciekły oraz niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Istniejący stan obiektów obrazuje rysunek stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ;
c) ponadto Zamawiający wymaga:
• wykonania projektu posadowienia nowego zbiornika (jeżeli jest wymagany) i uzyskania wszelkich pozwoleń budowlanych, jeżeli będą one prawem wymagane,
• uzyskania dopuszczenia UDT do eksploatacji zbiornika,
• posadowienia nowego zbiornika w terminie do dnia 04.03.2020 r.
• do czasu posadowienia nowego zbiornika Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ciągłość dostaw tlenu do stacji redukcji tlenu w butlach po 40 l;
• dostarczenia wszelkiej dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcji obsługi, itp. niezbędnej do dalszej eksploatacji zbiornika (po jego montażu)
• przeglądów zbiornika oraz instalacji pomocniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (DTR), których koszt zawarty jest w cenie czynszu dzierżawnego,
• przeszkolenia pracowników Zamawiającego w użytkowaniu zbiornika na ciekły tlen oraz jego instalacji
• zagwarantowania właściwego stanu technicznego zbiornika przez cały okres eksploatacji
• zdemontowania i usunięcia zbiornika na własny koszt po zakończeniu trwania umowy z terenu Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów usunięcia wszelkich awarii zbiornika oraz jego urządzeń pomocniczych przez cały czas obowiązywania umowy, koszty te powinny być zawarte w cenie czynszu dzierżawnego; czas oczekiwania na usunięcie awarii nie może przekraczać 48 godzin od chwili jej zgłoszenia;
e) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich robót i poniesienia całości nakładów finansowych związanych z montażem nowego zbiornika oraz wykonaniem niezbędnej do jego funkcjonowania instalacji .
12. Wymagania dla podtlenku azotu: Podtlenek azotu medyczny o czystości nie mniejszej niż 98 % musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania jako produkt leczniczy na terenie RP wydane Ministra Zdrowia lub pozwolenia przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 – tekst jednolity, z późn. zm.)
13. Wymagania dla mieszaniny gazowej 50% tlen i 50 % podtlenek azotu: Mieszanina gazowa stosowana do zabiegów medycznych musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania jako produkt leczniczy na terenie RP wydane Ministra Zdrowia lub pozwolenia przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 – tekst jednolity, z późn. zm.)

14. Wymagania dla dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii. Zamawiany dwutlenek węgla stosowany będzie w zabiegach chirurgicznych (laparoskopia) i musi być dopuszczony do obrotu i używania na rynek polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz.679 –tekst jednolity ze zm.)


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Szpitalna 16
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Szpitalna 16
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się