Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany i obejmuje:
- utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci),
- pielęgnację zieleni niskiej (pielenie krzewów wraz z przekopaniem gruntu oraz cięcia pielęgnacyjne i kształtujące formę, korowanie, opryski zapobiegawcze).
- pielęgnację zieleni wysokiej, w tym wycinka drzew,
- koszenie i renowacja trawników,
- wiosenne grabienie,
- sadzenie drzew i krzewów,
- podlewanie,
- naprawa istniejącego ogrodzenia typ ZOM lub jego uzupełnienie.

2. Na terenie objętym zakresem prac występują odpady o kodach – 02 01 03 – odpadowa masa roślinna oraz 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca w czasie 2 godz. od wezwania Zamawiającego rozpoczął wykonywanie pilnych prac drzewiarskich, w celu zabezpieczenia miejsc zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
4. Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na jakość zakupionego przez siebie i posadzonego materiału roślinnego (drzewa i krzewy), licząc od daty końcowego odbioru robót (zakończenia realizacji umowy).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
1) Wzór umowy - załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
a) Warunki Techniczne wykonania umowy - załącznik nr 2 do wzoru umowy,
b) Wykaz dróg publicznych gminnych objętych konserwacją - załącznik nr 3 do wzoru umowy,
c) Wykaz dróg wewnętrznych objętych konserwacją - załącznik nr 4 do wzoru umowy.
2) Zakres prac do wykonania - załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zwycięzca licytacji elektronicznej niezwłocznie po jej zakończeniu przekaże Zamawiającemu wypełniony o ceny jednostkowe i wartości formularz cenowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 2.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania czynności związanych z:
- sprzątaniem powierzchniowym,
- pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej, w tym wycinką drzew,
- koszeniem i renowacją trawników,
- wiosennym grabieniem,
- sadzeniem drzew i krzewów,
- podlewaniem.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się