Powrót

Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na zabezpieczeniu obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi. zwanych dalej „robotami górniczymi”.

2. Zakres prac w ramach robót górniczych
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru
nad prowadzonymi robotami górniczymi.
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.

3. Wykonanie robót górniczych
3.1 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją pod nazwą: „Projekt zabezpieczenia górniczego wyrobisk rezerwatu przyrody „Groty Kryształowe” znajdujących się na poziomach IIw i IIn podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”” z sierpnia 2019, opracowaną przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie określonym pkt. 3.2 oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.3 i 3.4,
2) Pozwoleniem Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych nr 41/19
z dnia 28.08.2019 roku, znak DK-453-53/19– którego kopia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ
4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ,
5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni
i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ,
6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ,
7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24.04.2018r stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/3/2018 z dnia 12.01.2018r stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ

3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:
Lp Nazwa wykonywanej czynności Ilość jednostka

1 Wyrabowanie wykładki (deskowania, odeskowania, podesty z desek itp.) 62 m2
2 Przybierka górotworu (okruszenie ociosów - miejsca bez pokryw halitowych, usuwanie zalegającego rumoszu, odpadów drewnianych i innych, przybierka pod schody, przybierka skomprymowanego urobku, usunięcie urobku z wnęk i komory pośredniej, usunięcie pozostałości zdewastowanych murków solnych itp.) 207 m3
3 Wyrabowanie dotychczasowej obudowy (stojaki, podciągi, stropnice, odrzwia, półodrzwia, stara zniszczona obudowa w komorze pośredniej itp.) 71 szt
4 Demontaż ciągów schodów (z desek, z trepników itp.) 4 kpl
5 Zabudowa murków solnych; Zabudowa murków solnych maskującego kaszt; wypełnienie szczelin (wnęk); uzupełnienie murków solnych itp. 29 m3
6 Zabudowa podciągu 1 szt
7 Zabudowa stojaków (pośrednich z okrąglaków pod podciąg; prostowanie stojaków; indywidualnych z okrąglaka; przy ociosie (palisada) z okrąglaków itp.) 48 szt
8 Zabudowa odrzwi z okrąglaków. 2 szt
9 Zabudowa półodrzwi (pojedynczych lub podwójnych, ze stojakiem pośrednim itp.) 15 szt
10 Zabudowa nowej wykładki 53 m2
11 Zabudowa stropnic 8 szt
12 Zabudowa ciągów schodowych (Ia, Ib, II, IIIa i IIIb wraz z podstawą spocznikową w komorze pośredniej) 5 kpl
13 Wyprostowanie podestu z kantówek (wyrabowanie istniejącego podestu, wyrównanie i uzupełnienie podstawy pod podest – podsypanie urobkiem suchym i niwelacja, ponowna zabudowa podestu z wykorzystaniem uprzednio zdemontowanych kantówek, w razie konieczności uzupełnienie nową kantówką) 1 kpl
14 Zabudowa barierki wygradzającej 1 kpl
15 Rozbiórka murów z brył solnych i urobku 80 m3
16 Zabudowa klapy dwuskrzydłowej z oknem wentylacyjnym 1 kpl
17 Zabudowa kasztów pełnych 116 m3
18 Zabudowa kasztów ażurowych 65 m3

3.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli będzie to konieczne
dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 3.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy.
3.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1.

4. Wytyczne dotyczące robót górniczych
4.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
do wykonania prac zawartych w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 5.1 z zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt 3.2.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót górniczych w V etapach:
1) etap I – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami A i B,
2) etap II – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami C – F,
3) etap III – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami G – K,
4) etap IV – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonie oznaczonym w dokumentacji projektowej literą L,
5) etap V – obejmujący wykonanie robót górniczych w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej literami M – O.
4.3. Roboty górnicze w ramach każdego z etapów będą wykonywane w rejonach oznaczonych w dokumentacji projektowej kolejnymi literami. Nie dopuszcza się prowadzenia robót górniczych w dwóch lub więcej rejonach jednocześnie.
4.4. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania prac objętych dokumentacja projektową, o której mowa w pkt 5.1 z zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt. 3.2.
4.5. Odbiór prac, objętych przedmiarem, o którym mowa w pkt 5.2, nastąpi w ramach odbiorów miesięcznych i odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.
4.6. Zastosowane urządzenia i narzędzia winny być dopuszczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”. Wyklucza się stosowanie narzędzi powodujących wibracje tzn. pneumatycznych i elektrycznych młotków udarowych itp.
4.7. Przewidziane do zastosowania materiały winny być zgodne z dokumentacją, z możliwością stosowania zamienników o parametrach jakościowych i technicznych nie gorszych niż materiały w niej zaproponowane oraz wszystkie materiały winny każdorazowo zyskać akceptację nadzoru inwestorskiego.
4.8. Winien być prowadzony rejestr wykorzystanych materiałów wraz z ich atestami certyfikatami i deklaracjami zgodności – dokumenty winny być udostępniane do kontroli i złożone inwestorowi wraz z protokołem odbioru robót.
4.9. Drewno wykorzystywane do zabudowy obudowy wyrobisk powinno być suche. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 15%
4.10. Po zakończeniu prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek przywrócić rejon wykonywanych robót do stanu z przed rozpoczęcia prowadzenia robót, uporządkować wyrobiska.
5. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 35 wzoru umowy).

6. Zamawiający na pisemny wniosek zorganizuje wizję lokalną z udziałem zainteresowanych Wykonawców, która zostanie przeprowadzona w rejonie objętym zakresem ww. postępowania. Informacja o terminie wizji lokalnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.02.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się