Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów zawodowych branży budowlanej wraz z certyfikacją w ramach Projektu „Omnibus Budowlany”

» Opis zapytania

1) Zamówienie polega na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych z branży budowlanej wraz z certyfikacją lub potwierdzeniem kompetencji dla uczestników projektu "Omnibus Budowlany" realizowanego w ramach Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 10.2.2 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.poz. 2164z późn. zm.). Kursy/szkolenia, o których mowa w niniejszym zamówieniu są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2 – Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Nr RPMP.10.02.02-12-0232/16).
2) Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez ich uczestników, uprawnień do wykonywania zawodu będącego przedmiotem kursu, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy zewnętrzne (nadające uprawnienia) powinny być przeprowadzana przez podmioty/ komisje do tego uprawnione. Ich wybór, organizacja oraz poniesienie kosztów egzaminów należy do Wykonawcy.
3) W przypadku części nr 1 przeprowadzenie kursu przewidziane jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni sale szkoleniową na ww. kurs wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną.
W przypadku pozostałych części zamówienia, kursy powinny być przeprowadzone w Tarnowie, a ich lokalizacja w gestii Wykonawcy. Sale szkoleniowe i inne miejsca prowadzenia zajęć powinny być wyposażone w niezbędną infrastrukturę socjalną (szatnie, sanitariaty, miejsca spożywania posiłków) oraz spełniać wymogi przepisów BHP. Jeżeli specyfika i warunki techniczne kursu tego wymagają, zajęcia mogą odbywać się poza Tarnowem, wtedy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego przewozu uczestników na miejsce zajęć i z powrotem.
4) Poszczególne grupy zajęciowe/ szkolenia mogą być przeprowadzane w tym samym czasie w przypadku, gdy ich uczestnikiem nie będzie ta sama osoba. Potencjalni uczestnicy kursów/ szkoleń mogą korzystać z więcej niż jednej formy wsparcia (kursu, szkolenia) w związku z tym należy im zapewnić możliwość udziału w każdych zajęciach. Kwestia ta uzgadniana będzie na etapie wspólnego opracowywania harmonogramów poszczególnych zajęć.
5) Zamawiający nie wymaga organizacji cateringu dla uczestników kursów/ szkoleń.
6) Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć, zapisywania najważniejszych treści materiałów opracowanych na zajęciach na nośniku elektronicznym np. CD lub pendrive, w celu wykorzystania ich przez uczestników do dalszej edukacji, a następnie przekazania ich Zamawiającemu.
b) prowadzenia dziennika zajęć i kontrolowania frekwencji w trakcie prowadzonych szkoleń (dziennik zajęć wraz z listą obecności uczestników szkolenia zostanie dostarczony przez Zamawiającego),
c) zabezpieczenia niezbędnych do pełnej realizacji programu szkolenia pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i narzędzi w ilości odpowiadającej przyjętej organizacji zajęć i liczbie szkolonych osób. Niewykorzystane materiały szkoleniowe i biurowe przechodzą na własność Zamawiającego.
d)zapewnienia w odpowiedniej liczbie wykwalifikowanych instruktorów/ wykładowców, posiadających odpowiednie wykształcenie, uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
e) zapewnienia niezbędnych materiałów biurowych przeznaczonych dla osób szkolonych,
f) przeprowadzenia i udokumentowania końcowego egzaminu wewnętrznego w formie adekwatnej do założonych w programie szkolenia efektów kształcenia dla wszystkich uczestników i dostarczenia jego wyników Zamawiającemu,
g) przeprowadzenia i dostarczenia Zamawiającemu końcowej ankiety ewaluacyjnej.
h) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku upływu okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, bez wezwania, dokumenty potwierdzające kontynuację ochrony ubezpieczeniowej na dalszy okres realizacji zamówienia, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone,
i) przekazywania Zamawiającemu list obecności uczestników do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego realizacji kursu,
j) wypełniania w stosunku do uczestników kursu obowiązku informacyjnego z RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
k) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem województwa małopolskiego, wraz z informacją o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia oraz sal i budynków, w których będą odbywały się kursy, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi oznaczania Projektu, na podstawie elektronicznie przekazanych przez Zamawiającego wzorów,
l) dostosowania programu i formy przekazu treści do potrzeb osób niepełnosprawnych, jeżeli takie osoby znajdą się wśród uczestników kursu,
ł) poniesienia kosztów niezbędnych badań lekarskich uczestników kursu oraz określenia ich zakresu.
m) Wykonawca, pod rygorem naliczenia kar umownych, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestnika na pierwsze zajęcia teoretyczne lub praktyczne,
b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa; w terminie 5 dni od stwierdzenia dwóch kolejnych nieobecności na zajęciach teoretycznych lub praktycznych lub uzyskania informacji o rezygnacji uczestnika,
c) innych okolicznościach, które mają wpływ na realizację zamówienia zgodnie z umową.

7) Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości uczestników poszczególnych kursów mają charakter maksymalny. Zamawiający przewiduje dla siebie możliwość skorzystania w ramach umowy z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu ilości uczestników kursów maksymalnie o 20 % w stosunku do planowanej liczby, pierwotnie wskazanej w umowie, w przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie okaże się mniejsze od podanego w §2 umowy. Zmniejszenie ilości uczestników w części objętej prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać, i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu ilości uczestników w części objętej prawem opcji ma wpływ na odpowiednie obniżenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

8) Warunki wykonania zamówienia określone są także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

9) Zamówienie podzielone jest na odrębne części opisane w załączniku nr 12 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2020 | 15:30


» Lokalizacja

ul. Legionów 15
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Legionów 15
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się