„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:
1) Kurs rachunkowość / księgowość
2) Kurs kasjera walutowo-złotówkowego
dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kody CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

2.1 Zadanie 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Rachunkowość / księgowość” dla 36 uczniów/uczennic, w wymiarze minimum 100 godzin dla każdej z grup w roku szkolnym 2019/2020.
W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne z zakresu rachunkowości / księgowości. Uczniowie / uczennice poznają podstawy księgowości niezbędne m.in. wykonywania zawodu księgowego, czy do prowadzenia własnej firmy.

Liczba uczestników ogółem – 36
Liczba grup ogółem – 3
Liczba osób w grupie: minimum 8, maksimum 15
Liczba godzin/grupę – 100
Liczba godzin ogółem – 300

godzina = godzina zegarowa

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 13 lipca 2020 r.

Kurs dla 36 uczestników/uczestniczek zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 i obejmuje 3 grupy zajęciowe po 12 osób (łącznie 36 osób).

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczebności grup w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Łącznie będą to 3 grupy obejmujące w sumie 36 osób, przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 15 osób. Jednakże w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych przez Strony możliwa jest zmiana minimalnej i / lub maksymalnej liczby osób w grupie.

Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Zakres kursu powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinien obejmować minimalnie zagadnienia z zakresu:
• Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej
• Zasady rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Konta podział i funkcjonowanie
• Typy operacji gospodarczych
• Dokumentacja operacji gospodarczych
• Podatek od towarów i usług
• Faktura VAT
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Książka przychodów i rozchodów
• Ordynacja podatkowa
• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja środków pieniężnych
• Ewidencja rozrachunków
• Ewidencja kapitałów własnych
• Ewidencja materiałów i towarów
• Ewidencja kosztów
• Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja
• Sprawozdanie finansowe

2. Zajęcia powinny się odbywać:
• od poniedziałku do soboty,
• dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj.:
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
- Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
• w siedzibach w/w szkół, w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach lub odpowiednio wyposażonej pracowni zapewnionej przez Wykonawcę. Szkoła zapewnia nieodpłatnie salę wykładową wyposażoną w min. 15 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz tablicę. Pozostały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie, a kurs powinien być prowadzony metodą warsztatową z dużą ilością praktycznych zadań.
4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika.
5. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu.
6. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
7. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika / skryptu lub płyt CD lub USB z zakresu rachunkowości / księgowości (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł. oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć.
10. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: do stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów.
12. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat.
13. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia,
b) program kursu oraz dziennik zajęć,
c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,
d) kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego potwierdzającego przystąpienie uczniów do egzaminu wewnętrznego,
e) kopie wydanych zaświadczeń oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
f) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników).
14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r.

Kody CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego


2.2 Zadanie 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs kasjera walutowo – złotówkowego”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówkowego w roku szkolnym 2019/2020.

W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzamin wewnętrzny z tematyki: polskie i zagraniczne znaki pieniężne - cechy, nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawani, falsyfikaty i ich identyfikacja, prawo dewizowe, zawód kasjera - praca kasjera, etyka zawodowa. Ukończenie kursu umożliwi również ewentualne podjęcie pracy na stanowisku kasjera walutowego.

Liczba uczestników ogółem – 14
Liczba grup ogółem – 2
Liczba osób w grupie: minimum 4, maksimum 10
Liczba godzin/grupę – 16
Liczba godzin ogółem – 32

godzina = godzina zegarowa
liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 13.07.2020 r.

Kurs dla 14 uczestników/uczestniczek zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 i obejmuje 2 grupy zajęciowe po minimum 4, maksimum 10 osób, łącznie 14 osób.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczebności grup. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 2 grupy obejmujące w sumie 14 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 4 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 10 osób. Jednakże w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych przez Strony możliwa jest zmiana minimalnej i / lub maksymalnej liczby osób w grupie.

Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Zakres kursu powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinien obejmować minimalnie poniższe zagadnienia:
1) Identyfikacja znaków pieniężnych
2) Waluty zagraniczne i pieniądze polskie
3) Falsyfikacja i identyfikacja
4) Prawo bankowe. Prawo dewizowe.
5) Czynności kasjerskie. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności kantorowej.
6) Podstawowe informacje o „praniu pieniędzy” oraz identyfikacji klientów i typowaniu transakcji.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonania zawodu kasjera walutowo-złotówkowego.

2. Zajęcia powinny się odbywać:
• od poniedziałku do soboty,
• dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj.:
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
- Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
• w siedzibach w/w szkół w pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy, w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie.
4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku komputerowym znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu.
Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika.
5. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu.
6. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
7. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika / skryptu lub płyt CD lub USB z realizowanego zakresu kursu (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć.
10. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów.
12. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat.
13. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia,
b) program kursu oraz dziennik zajęć,
c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych
d) kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego potwierdzającego przystąpienie uczniów do egzaminu wewnętrznego,
e) kopie wydanych zaświadczeń oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
f) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników).
14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się