Powrót

„Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz”. Projekt jest współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” nr RPPK.04.02.00-18-0013/19. 3.1. Przedmiot zamówienia został podzielone na następujące części obejmujące swym zakresem: Część 1: „Dostawa kontenerów i pojemników na odpady do Zakładu Usług Technicznych Sp. Z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5”, w tym dostawa: 1. 3 szt skrzyniopalet na zużyte akumulatory/ filtry olejowe/opakowania po olejach o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 2. 6 szt. pojemników plastikowych na odpady niebezpieczne (lekarstwa, baterie) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 3. 10 szt. pojemników plastikowych 1,1m3 na odpady segregowane (plastiki, papier) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B.. 4. 3 szt. pojemników na zużyty olej 600 l o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. . 5. 2 szt. kontenerów na gruz (typu KP-5) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 6. 1 szt. kontener na odpady budowlane (typu KP-10) o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 7.4 szt. kontenerów szczelnych na odpady typu bio (typu KP-16) o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 8. 2 szt pojemników na świetlówki o parametrach minimalnych określonych w załączniku 1 B. Część 2: „Dostawa wyposażenia warsztatowego do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5”, w tym dostawa: 1. 4 szt. stołów warsztatowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 2. 2 szt regałów paletowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. Część 3: „Dostawa narzędzi warsztatowych do Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5”, w tym dostawa: 1. 2 szt. szafek narzędziowych – wózek warsztatowy z narzędziami o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 2. 2 szt. wiertarko – wkrętarki ręczne akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 3. 2 szt. szlifierki taśmowe akumulatorowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 4. 2 szt. szlifierki kątowe akumulatorowe o minimalnych parametrach : określonych w załączniku 1 B. 5. 2 szt. multimetrów cyfrowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1 B. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej części określony został jako załącznik nr 1B do SIWZ – Wymagania techniczne wyposażenia. 3.3. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Użycie w SIWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.4. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zrealizowane dostawy i materiały na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji na wszystkie przedmioty zamówienia stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert ( Wykonawca może sam zaproponować wydłużony termin gwarancji, za co uzyska odpowiednia ilość punktów). Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale 13 SIWZ. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 3.5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 3.5.1. zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 3.5.2. w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w art. 143 b ustawy Pzp. 3.5.3. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 3.5.4. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bieszczadzka 5
Zagórz 38-540
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o.
ul. Bieszczadzka 5
Zagórz 38-540
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się